SDEU rozhodoval o úpravě odpočtů u investičního majetku

Jak je to s úpravou odpočtu u investičního majetku, pokud se změní rozsah jeho použití? A co v případě, že k použití ještě nedošlo a změní se „jen“ původní záměr? I těmito otázkami se zabýval Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) v jednom ze svých nejnovějších rozsudků.

V nizozemském případu C-791/18, Stichting Schoonzicht si v letech 2013–2014 nechala žalobkyně na svém pozemku vybudovat bytový komplex o sedmi bytech. Tento jí byl předán v červenci 2014. Jelikož byl celý komplex od počátku určen pro poskytování zdanitelných plnění, uplatnila si žalobkyně v plné výši odpočet DPH na vstupu, která jí byla vyúčtována v roce 2013. V srpnu 2014 ale žalobkyně pronajala několik z předmětných bytů v režimu osvobození od DPH, zbývající byty zůstaly neobývané. Dle nizozemské legislativy upravující DPH po ní správce daně z důvodu osvobozeného pronájmu požadoval vrácení původně uplatněné DPH vztahující se k pronajímaným bytům, a to v celém rozsahu.  

Žalobkyně postup nizozemského správce daně rozporovala, zejména pak z důvodu nesouladu nizozemské zákonné úpravy s evropskou směrnicí o DPH, konkrétně s článkem 187 směrnice. Ten stanoví, že v případě opravy nároku na odpočet DPH u investičního majetku se tato rozloží na pět let včetně roku, ve kterém byl majetek pořízen nebo vyroben.  

SDEU nedal žalobkyni za pravdu s odůvodněním, že zmíněný článek neupravuje situaci v případě, kdy nárok na odpočet DPH je nižší než původně vykázaný a tato skutečnost se ukáže už v okamžiku prvního použití majetku.  

SDEU konstatoval, že nizozemská právní úprava není v rozporu se směrnicí. Dle nizozemské úpravy lze po daňovém subjektu požadovat jednorázovou opravu celkové částky uplatněného odpočtu, jestliže ke změně určení nemovitého majetku a zároveň k provedení jeho opravy došlo již v roce jeho prvního použití.  

V návaznosti na výše uvedené proto doporučujeme dbát na řádné zdokumentování původního záměru použití investičního majetku a příslušnou dokumentaci po dobu možné daňové kontroly archivovat. Zejména v době ekonomické recese mohou původní investiční záměry doznat značných změn.  

Sdílet článek