SDEU: Službu související se zdanitelnými i osvobozenými plněními nelze částečně osvobodit od DPH

Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) v případu BlackRock Investment Management (UK) Ltd (C-231/19) rozhodoval v otázce, zda je možné službu poskytovanou prostřednictvím IT platformy, která je využívána jak pro plnění osvobozená, tak pro plnění zdanitelná, osvobodit od DPH.

Americká společnost poskytovala britské společnosti BlackRock, správci investičních fondů, služby prostřednictvím IT platformy Alladin. Jednalo se o balíček služeb, který zahrnoval analýzu trhu, monitoring dodržování právních předpisů, monitoring výkonnosti, hodnocení rizik s cílem zajistit ideální investiční rozhodnutí atp. Společnost BlackRock využívala tuto platformu jak pro správu fondů kolektivního investování, která jsou ve Velké Británii osvobozena od DPH, tak pro správu jiných fondů, která jsou zdanitelným plněním. Služby poskytované prostřednictvím platformy Alladin představovaly jediné plnění bez ohledu na to, že byly využívány v rámci správy různých investičních fondů. 

Společnost BlackRock odváděla DPH pouze z poměrné částky vztahující se ke správě jiných investičních fondů. Tato část byla určena podle poměru hodnoty spravovaných fondů. Zbývající část považovala za plnění osvobozená od DPH. Správce daně byl však toho názoru, že zdanění podléhá celé plnění, neboť společnost BlackRock spravuje převážně jiné investiční fondy. SDEU byla položena otázka, zda předmětné služby představují z pohledu DPH jediné plnění a pokud ano, zda je možné ho alespoň částečně osvobodit.  

SDEU nejprve potvrdil, že posuzované služby lze považovat za jedno nedělitelné plnění skládající se z několika dílčích plnění. Vzhledem k povaze poskytované služby však není možné určit, které plnění je plněním hlavním a která jsou vedlejší. Jedná se tedy o jediné plnění, na které musí být uplatněn jednotný režim DPH. U nedělitelného plnění nelze na jednu část uplatnit osvobození a druhou část zdanit. Soud odmítl i postup naznačovaný správcem daně, že by byl režim DPH u předmětných služeb stanoven podle toho, k jakým plněním se převážně váže. Režim DPH je vymezen v závislosti na povaze poskytovaných služeb (správa investičních fondů) a nikoliv v závislosti na jejich poskytovateli nebo na příjemci.  

Ve vztahu k možnosti osvobodit celé plnění SDEU připomněl, že osvobození od DPH je nutné vykládat striktně. Aby mohly být služby správy investičních fondů považovány za plnění osvobozená, musí tvořit samostatnou skupinu posuzovanou jako celek a určenou k plnění funkcí správy fondů kolektivního investování. Vzhledem k tomu, že dané služby byly určeny pro účely správy investic různé povahy a lze je využít jak pro správu fondů kolektivního investování, tak pro správu jiných fondů, nelze je dle SDEU osvobodit od DPH.  

Pro účely aplikace českého zákona o DPH, který nerozlišuje mezi jednotlivými typy investičních fondů, je tento rozsudek důležitý především z hlediska nutnosti aplikovat jediný režim DPH na celou poskytnutou službu a nemožnosti určit dle různých kritérií část podléhající DPH a část osvobozenou. 

Sdílet článek