Snížení penále z pojistného na sociální zabezpečení hrazeného zaměstnavateli

Vláda schválila návrh zákona o snížení penále z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného zaměstnavateli. Cílem navrhovaného opatření je posílit likviditu zaměstnavatelů odložením splatnosti jejich závazků vůči státu.

Navržená úprava se týká pojistného hrazeného zaměstnavatelem ve výši 24,8 % z mezd zaměstnanců (zaměstnavatelovo pojistné) splatného za kalendářní měsíce květen až červenec 2020. Pokud bude toto pojistné uhrazeno nejpozději do 20. října 2020, zaměstnavatel zaplatí za pozdní úhradu jen 20 % standardního penále stanoveného zákonem o pojistném. Snížené penále tak bude odpovídat úroku přibližně ve výši 4 % ročně.   

Nezbytnou podmínkou pro snížení penále je odvod části pojistného, které je zaměstnavatel povinen odvést za své zaměstnance, řádně a včas, tj. ve výši uvedené na přehledu za příslušný měsíc a do 20. dne následujícího kalendářního měsíce. Zaměstnavatel tak bude i nadále povinen podávat přehledy a odvádět pojistné za zaměstnance v řádných termínech.  

Vládní návrh zákona nepodmiňuje snížení penále prokázáním souvislosti s negativními dopady mimořádných opatření přijatými z důvodu výskytu COVID-19. Snížení penále za pozdní odvod pojistného za zaměstnavatele tak budou moci využít všichni zaměstnavatelé.  

Dluh na pojistném a na penále se v období od 21. června do 20. října 2020 nebude považovat  za dluh na pojistném a na penále pro účely potvrzování stavu závazků zaměstnavatele. Případný odklad odvodů pojistného zaměstnavatele za období květen až červenec do 20. října 2020 by tak neměl mít negativní dopady na poskytnutí refundace v rámci programu Antivirus. 

Novela současně zavádí povinnost podávat přehledy výlučně v elektronické podobě pro všechny zaměstnavatele (až na specifické výjimky, např. technické obtíže s podáním přehledu elektronickou formou), a bezhotovostní úhrady pojistného. Návrh zákona musí schválit parlament a podepsat prezident.  

Už dříve byla schválena novela zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, na základě které u pozdních odvodů pojistného na zdravotní pojištění za období březen až srpen 2020 nebude vymáháno penále. Podmínkou je, že dané pojistné bude uhrazeno nejpozději do 21. září 2020. V případě zdravotního pojištění by penále nemělo být vymáháno ani z pozdního odvodu pojistného zaměstnavatele, ani z pozdního odvodu části pojistného, které je zaměstnavatel povinen odvést za své zaměstnance. 

 

Sdílet článek