Zpět na výpis

Stát si usnadní odhalování švarcsystému

Ministerstvo práce a sociálních věcí chce zásadně změnit definici nelegální práce. Pro závěr o protiprávnosti vztahu by už neměla být rozhodná délka výkonu práce. Smyslem změny je ulehčit práci kontrolním institucím při odhalování švarcsystému. Ačkoli ministerstvo obdrželo mnoho připomínek směřujících k zachování původního stavu, na nové definici obsažené v návrhu novely zákona o zaměstnanosti trvá.

Podle aktuální definice je nelegální prací závislá práce, kterou vykonává fyzická osoba mimo pracovní poměr, dohodu o pracovní činnosti nebo dohodu o provedení práce. Závislou prací se podle zákoníku práce rozumí práce, která je vykonávána:

  • ve vztahu nadřízenosti zaměstnavatele a podřízenosti zaměstnance,
  • jménem zaměstnavatele,
  • podle pokynů zaměstnavatele a
  • zaměstnanec ji pro zaměstnavatele vykonává osobně. 

 

Soudy vedle uvedených znaků dovodily ještě nezbytný charakteristický znak soustavnosti. 

Státní úřad inspekce práce při kontrole švarcsystému musí prokázat, že zaměstnanec skutečně pracuje nelegálně. Musí tedy prověřit a potvrdit existenci všech znaků závislé práce, včetně toho, že je osoba zaměstnávána po delší dobu. Pro kontrolní orgány je v praxi mnohdy obtížné doložit, že konkrétní zaměstnanec vykonával na pracovišti závislou práci i v jiné dny než v samotný den kontroly.

Nově by dle návrhu neměly být pro posouzení nelegální práce rozhodné jiné znaky než ty, které uvádí zákoník práce ve vztahu k závislé práci. Judikaturou dovozený znak soustavnosti odpadne.

Ministerstvo si od uvedené změny slibuje snazší postihování nelegální práce a s tím spojené vyšší příjmy do státního rozpočtu. Za nelegální zaměstnávání totiž hrozí pokuta až 10 milionů korun.

Jen v minulém roce provedl Státní úřad inspekce práce přes 6,5 tisíce kontrol zaměřených přímo na odhalování nelegálního zaměstnávání. V rámci nich odhalil více než 2,5 tisíce osob vykonávající nelegální práci. Dotčeným zaměstnavatelům byly uloženy pokuty ve výši necelých 176 milionů korun. Tato čísla by se v důsledku legislativní změny měla v budoucnu zvyšovat.

Spolupráce tzv. „na IČO“ je v dnes v mnoha oborech běžným standardem, vyžadovaným nikoli „zaměstnavateli“, ale samotnými pracovníky. Proto doporučujeme připravit se na tyto změny včas – zrevidovat stávající vztahy a posoudit, jestli není na místě úprava podmínek nebo dokonce přechod na pracovní smlouvu.