Zpět na výpis

Technická novela zákona o investičních společnostech a investičních fondech

Na začátku srpna předložilo ministerstvo financí vládě návrh novely zákona o investičních společnostech a investičních fondech (ZISIF). Reaguje tak na požadavky účastníků kapitálového trhu (změny u tzv. patnáctkářů, SICAVů) a upravuje některé technické a výkladové nedostatky, které vznikly při předchozí transpozici evropských směrnic. Zároveň se snaží o zatraktivnění některých forem investičních fondů. Účinnost je navrhována na 1. července 2024.

Zpřísnění regulace správců dle § 15 ZISIF

Novela zavádí přísnější regulaci správců fondů podle § 15 ZISIF, a to z toho důvodu, že tento způsob investování se těší ze strany veřejnosti stále větší oblibě, a je potřeba veřejnost lépe chránit a informovat. 

Způsob správy majetku srovnatelný s obhospodařováním umožňuje investorům investovat do méně tradičních, zpravidla rizikovějších projektů a správcům spravovat majetek za uvolněnějších regulatorních podmínek. Tito správci ovšem nemají licenci ČNB a na jejich činnost v oblasti správy cizího majetku ČNB nedohlíží.

Název správců bude povinně obsahovat spojení „osoba rizikového kapitálu“, a zároveň bude zakázáno použít v názvu slovo „fond“. Novela rozšiřuje informační povinnosti, kdy před uzavřením smlouvy musí být investor informován o rizikovosti investice, výši úplaty, investičním horizontu, investiční strategii a skutečnosti, že správce majetku nepodléhá dohledu ČNB.

Novela dále omezuje okruh potenciálních investorů: stanovuje totiž minimální investici ve výši 125 tis. eur a povinnost vyplnit investiční dotazník za účelem zjištění informací o finančním zázemí, investičních cílech, znalostech a zkušenostech investora v oblasti investic. Podmínka minimální výše investice nicméně nemusí být splněna v případě, že správce bude spravovat majetek nejvýše 20 investorům, což by mělo mířit zejména na rodinné způsoby investování.


Zatraktivnění investičních fondů

Novela se snaží vzbudit zájem o zřizování těch druhů investičních fondů, které nejsou v současnosti příliš časté, jako uzavřená akciová společnost nebo komanditní společnosti na investiční listy. 


 

Podfondy nejen u SICAVu

Současná právní úprava umožňuje zřizovat podfondy pouze akciovým společnostem s proměnným základním kapitálem (SICAV). Nově mají mít možnost zřizovat podfondy i komanditní společnosti na investiční listy a uzavřené akciové společnosti založené jako investiční fondy. 


SICAF

Bude-li investiční fond založen ve formě uzavřené akciové společnosti (na rozdíl od SICAV), bude obchodní firma tohoto fondu moci obsahovat označení „investiční fond s fixním základním kapitálem“, nebo zkratku „SICAF“, díky čemuž bude snáze rozpoznatelný zejména mezi zahraničními investory.


Komanditní společnost na investiční listy

V případě komanditní společnosti na investiční listy novela uvolňuje jinak poměrně přísná pravidla pro vyplácení zisku stanovená zákonem o obchodních korporacích. Ve společenské smlouvě může být stanoveno jiné rozdělení zisku a ztráty, tedy například, že zisk či ztrátu ponese pouze společnost a nikoli komplementář.