Úprava pracovnělékařských prohlídek po skončení nouzového stavu

Ministerstvo zdravotnictví vydalo mimořádné opatření, kterým prodloužilo platnost čestných prohlášení, nahrazujících vstupní lékařské prohlídky, a platnost periodických a mimořádných lékařských prohlídek o 30, resp. 90 dní po skončení nouzového stavu. Do uplynutí těchto prodloužených lhůt musí zaměstnavatelé odložené prohlídky nechat dodatečně provést.

Po dobu nouzového stavu se povinnost ohledně provádění vstupních a periodických prohlídek řídila usnesení vlády č. 280 z 23. března 2020. Na základě tohoto usnesení bylo možné u zaměstnanců, jejichž pracovněprávní vztah vznikl od 12. března 2020, nahradit posouzení zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání čestným prohlášením. Zároveň nebylo u zaměstnanců potřeba provádět periodické lékařské prohlídky.  

Další usnesení vlády č. 538 z 11. května 2020 stanovilo platnost těchto čestných prohlášení do konce nouzového stavu. Rovněž platnost lékařských posudků o zdravotní způsobilosti k práci vydaných na základě vstupních, periodických nebo mimořádných lékařských prohlídek, jejichž platnost končí v době vyhlášeného nouzového stavu, jestliže nebyly po dobu trvání nouzového stavu provedeny, byla prodloužena do konce nouzového stavu. 

V této souvislosti vydalo 13. května 2020 ministerstvo zdravotnictví mimořádné opatření, kterým prodlužilo platnost výše popsaných čestných prohlášení o 90 dní ode dne následujícího po ukončení nouzového stavu v případě první a druhé rizikové kategorie práce podle zákona o ochraně veřejného zdraví. V případě třetí a čtvrté rizikové kategorie práce podle zákona o ochraně veřejného zdraví a u rizikových prací dle vyhlášky o pracovnělékařských službách došlo k prodloužení platnosti čestného prohlášení o 30 dní. Poskytovatel pracovnělékařských služeb nebo registrující poskytovatel posuzované osoby je ve stanovených lhůtách povinen, na žádost zaměstnavatele, vstupní lékařskou prohlídku dotčené osoby provést a vydat lékařský posudek o její zdravotní způsobilosti k práci. 

Opatření dále prodloužilo platnost lékařských posudků o zdravotní způsobilosti k práci vydávaných na základě periodických lékařských prohlídek, a to o 90 dnů ode dne následujícího po ukončení nouzového stavu, pokud závěr lékařského posudku uvádí, že posuzovaná osoba pro účel, pro který byla posuzována, je zdravotně způsobilá, nebo o 30 dnů ode dne následujícího od ukončení nouzového stavu, pokud je způsobilá s podmínkou. 

Co se týče platnosti lékařských posudků o zdravotní způsobilosti k práci vydávaných na základě mimořádné lékařské prohlídky, jejichž platnost skončila v době vyhlášeného nouzového stavu, dochází k prodloužení o 90 dnů ode dne následujícího po ukončení nouzového stavu, pokud závěr lékařského posudku uvádí, že posuzovaná osoba pro účel, pro který byla posuzována, je zdravotně způsobilá nebo o 30 dnů ode dne následujícího od ukončení nouzového stavu, pokud je způsobilá s podmínkou. 

Nouzový stav skončil 17. května 2020. Od 18. května 2020 tak plynou výše uvedené prodloužené lhůty. Do jejich uplynutí, tj. do 30, resp. 90 dnů, je nezbytné, aby zaměstnanec příslušnou lékařskou prohlídku podstoupil. Zaměstnavatel nesmí připustit, aby zaměstnanec vykonával zakázané práce a práce, jejichž náročnost by neodpovídala jeho schopnostem a zdravotní způsobilosti.   

Vzhledem k výše uvedenému velmi doporučujeme, aby zaměstnavatelé kontaktovali své poskytovatele pracovnělékařských služeb co nejdříve a o provedení prohlídek požádali. Dá se předpokládat, že zájem zaměstnavatelů o výše popsané prohlídky bude velký.  

 

Sdílet článek