Zpět na výpis

Ve kterých případech se na řidiče kamionů nevztahuje zákoník práce?

V létě vešla v účinnost novela zákona o silniční dopravě, v jejímž důsledku se od 1. srpna 2022 u řidičů v mezinárodní silniční dopravě neuplatní některá ustanovení zákoníku práce. Novela omezuje některé pracovněprávní standardy u řidičů, kteří byli svým zaměstnavatelem vysláni z jiného státu EU do ČR.

Uvedená ustanovení zákoníku práce se nebudou vztahovat na řidiče, které jejich zaměstnavatel (dopravce usazený v jiném členském státě) vyslal k výkonu práce v rámci nadnárodního poskytování služeb na území ČR. Obdobnou úpravu by ovšem měly přijmout i ostatní členské státy EU, aby se zabránilo neúměrné administrativní zátěži podnikatelů v silniční dopravě.

V důsledku novely se u řidičů neuplatní § 319 zákoníku práce, tedy například ustanovení týkající se minimální délky dovolené, maximální délky pracovní doby a minimální mzdy podle zákoníku práce. Možnost vyhnout se použití zmíněného paragrafu mají dopravci, jejichž řidiči provádí některý z vymezených typů přepravy.  

Konkrétně se výjimka ze zákoníku práce použije, provádí-li řidič výlučně bilaterální silniční nákladní dopravu pro cizí potřeby, linkovou, příležitostnou osobní nebo mezinárodní kyvadlovou dopravu. Bilaterální silniční dopravou se rozumí taková doprava, při níž leží výchozí a cílové místo na území dvou států, přičemž v jednom z nich je dopravce usazen. Další státy, přes které řidič projíždí, jsou pouze státy tranzitní. Zmíněné ustanovení se tak neuplatní například v situaci, kdy dopravce při poskytování příležitostné osobní dopravy provádí místní výlety na území jiného státu, než ve kterém je usazen. 

Za bilaterální považujeme i dopravu, při níž je provedena tzv. doplňková činnost, tedy kdy ČR není výchozím ani cílovým místem přepravy, a přesto v ní dojde k nakládce nebo vykládce zboží nebo výstupu cestujících. O doplňkovou činnost jde tehdy, pokud při nákladní dopravě do cílového místa provede dopravce jednu doplňkovou činnost, případně nebyla-li provedena po cestě do cílového místa, tak při návratu do výchozího místa mohou být provedeny doplňkové činnosti dvě (tzn. dopravce může například provést na zpáteční cestě dvě vykládky). Tato výjimka má však časové omezení, a to do 20. srpna 2023. Od tohoto data budou doplňkové činnosti moci provádět pouze řidiči, jejichž vozidla budou vybavena inteligentními tachografy.

Český zákoník práce se na řidiče bude nadále vztahovat, pokud budou provádět tzv. třetizemní dopravu anebo kabotáž: tedy v situaci, kdy řidič zajišťuje přepravu zvířat, věcí nebo osob v rámci státu, do kterého byl vyslán anebo mezi dvěma státy, ve kterých nemá sídlo. V takové situaci se u něj podmínky týkající se například minimální doby odpočinku uplatní stejně jako u zaměstnanců českých zaměstnavatelů.

Kontrolovat dodržování těchto pravidel je oprávněna Policie ČR, která může od řidiče vyžadovat předložení dokladu prokazujícího provádění přepravy v rámci mezinárodní silniční dopravy a záznamu o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku.

 

Máte dotaz? Napište nám.

Vybrané otázky zodpoví naši odborníci v Audiodaňovkách.

Zeptejte se nás