Zpět na výpis

Velká novela soudního řádu správního

Soudní řád správní čeká významná novelizace, která si klade za cíl zefektivnit a zlepšit fungování správního soudnictví. Prvotní návrh ministerstva spravedlnosti obsahoval zásadní nedostatky, které by fyzickým a právnickým osobám mohly ztížit jejich procesní postavení. Nedostatky nezůstaly bez odezvy a navrhovatel se proto musel vypořádat s připomínkami a textaci novely upravit. Nyní ji projedná vláda.

Náhrada nákladů řízení správnímu orgánu

Jedním z nejzásadnějších nedostatků novely bylo, že v případě prohry žalobce (fyzické či právnické osoby) by tento musel hradit náklady řízení správnímu orgánu. To by mohlo výrazně zvýšit náklady těchto žalobců, odradit je od podání žaloby a v zásadě jim tak omezit přístup k soudu. Shodně s naší výtkou v předchozím článku i Komora daňových poradců v připomínkách vysvětlila, že účastníci řízení by neměli být nuceni hradit náklady správním orgánům, neboť tyto orgány jsou financovány státem a mají prostředky a lidský aparát na vedení sporů. Navrhovatel připomínky více stran v podobném duchu do značné míry akceptoval a text novely změnil tak, že správním orgánům budou náležet pouze důvodně vynaložené hotové výdaje podle vyhlášky č. 254/2015 Sb., tedy 300 Kč za úkon.


Omezení přezkumu u NSS

Původní text novely přinesl výrazné omezení přístupu k Nejvyššímu správnímu soudu (NSS), když omezil rozsah kasačních námitek pouze na námitky právní. Správní soudnictví je nicméně specifické, protože krajské správní soudy jsou první nezávislou institucí, která posuzuje zákonnost rozhodnutí správních orgánů. U daňových sporů se ale často stává, že krajské soudy nejednou posvětí nezákonný postup finančních úřadů. NSS pak za to krajské soudy pokárá a jejich rozhodnutí jim vrátí. Správní orgány ani krajské soudy totiž nejsou při zjišťování skutkového stavu neomylné. Navrhovatel tuto skutečnost také seznal, a proto bude nadále možné podat kasační stížnost k NSS i ze skutkových důvodů. Nicméně tyto namítané vady budou muset mít vliv na zákonnost rozhodnutí.

Navrhované rozšíření důvodů nepřijatelnosti kasační stížnosti, podle kterého by byla kasační stížnost přijatelná, jen pokud by významně přesahovala vlastní zájmy stěžovatele, naštěstí neprošlo. Kasační stížnosti tak NSS nebude moci bez dalšího odmítnout, ale nadále se jimi bude muset zabývat z věcné stránky.