Vývoj soutěžního práva v uplynulém roce – rozhodovací praxe ÚOHS (II)

Přinášíme shrnutí rozhodovací praxe ÚOHS v jednotlivých oblastech včetně souvisejících statistik. Zaměřujeme se také na úspěšnost soutěžitelů v rámci rozhodování předsedy ÚOHS v řízení o rozkladu (II. stupeň) a přezkumu rozhodnutí ÚOHS správními soudy.

Prvostupňové rozhodování 

V roce 2020 vydal ÚOHS v oblasti hospodářské soutěže 65 prvostupňových rozhodnutí, v nichž uložil pokuty převyšující 266 mil. Kč. Oblasti zakázaných dohod se týkalo celkem 11 rozhodnutí, přičemž v sedmi případech byly zjištěny závažné horizontální kartely. Například u kartelové dohody o IT zakázce města Přerov přesáhla souhrnná výše prvostupňových pokut uložených soutěžitelům 118 mil. Kč. Nejenže si soutěžitelé v tomto případě prostřednictvím vzájemných kontaktů a výměny informací rozdělili plnění veřejné zakázky, ale dokonce se za účelem podání vítězné nabídky podíleli na tvorbě zadání zakázky. Vzhledem k tomu, že soutěžitelé splnili všechny podmínky procedury narovnání, ÚOHS jim snížil pokuty o 20 % a současně jim neuložil trest zákazu plnění veřejných zakázek. 

Prvostupňovou pokutu přesahující 20 mil. Kč uložil ÚOHS za zneužití dominantního postavení kolektivnímu správci Intergram. Ten vynucoval na ubytovacích zařízeních nepřiměřené obchodní podmínky za poskytnutí licencí k užití práv k předmětům ochrany výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově-obrazových záznamů prostřednictvím televizí a rádií umístěných na pokojích ubytovacích zařízení. K zneužití dominantního postavení mělo dojít konkrétně tím, že Intergram požadoval platbu odměn i z neobsazených pokojů. Zmíněné rozhodnutí zatím není pravomocné, neboť proti němu Intergram podal rozklad. 

Za protisoutěžní jednání orgánu veřejné moci obdrželo hlavní město Praha od ÚOHS pokutu ve výši 984 tis. Kč, která byla v řízení o rozkladu snížena na 740 tis. Kč. Uvedeného jednání se město dopustilo v souvislosti s nastavením podmínek k parkování vozidel s hybridním pohonem, které byly shledány jako neobjektivní, diskriminační a neproporcionální vzhledem ke stanovenému cíli regulace, tedy omezení negativního vlivu emisí z dopravy na kvalitu ovzduší. 

Největší počet vydaných rozhodnutí se tradičně týkal spojování soutěžitelů. V žádném ze 47 posuzovaných případů fúzí nedošlo k zákazu spojení, přičemž o 34 fúzích, které splňovaly zákonné podmínky, ÚOHS rozhodl ve zkrácené lhůtě ve zjednodušeném řízení.  

Druhostupňové rozhodování 

V roce 2020 bylo podáno celkem 20 rozkladů, z nichž 13 se týkalo zakázaných dohod. Celkem bylo vydáno sedm druhostupňových rozhodnutí, z nichž šest byla rozhodnutí ve věci. Předseda ÚOHS v pěti případech rozklad zamítl a v jednom případě rozhodnutí změnil. Například ve věci zneužití dominantního postavení OSA (Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním) předseda ÚOHS potvrdil uložení pokuty ve výši 10 676 tis. Kč. Zneužití dominantního postavení spočívalo v podobném jednání jako v případě Intergramu, tedy že OSA ve svých sazebnících nijak nezohledňovala obsazenost pokojů. 

ÚOHS byl v minulém roce při hájení svých rozhodnutí v rámci soudního přezkumu ve správním soudnictví většinou úspěšný. Z devíti případů před Krajským soudem v Brně bylo sedm rozhodnuto v jeho prospěch. Nejvyšší správní soud se zabýval čtyřmi kasačními stížnostmi proti rozsudkům krajského soudu a ve všech případech rozhodl ve prospěch ÚOHS. 

Dozor nad veřejnými zakázkami

V roce 2020 uložil ÚOHS v oblasti veřejných zakázek 65 pokut v celkové výši 11 904 tis. Kč, přičemž nejčastěji byly přezkoumávány veřejné zakázky v oblasti stavebnictví, IT a zdravotnictví. Jako nejčastější pochybení zadavatelů označil ÚOHS například neurčité a/nebo nejednoznačné vymezení zadávacích podmínek, diskriminační nastavení podmínek kvalifikace nebo neúplné vypořádání námitek dodavatele. 

Druhostupňové rozhodování v oblasti veřejných zakázek

Co se týče veřejných zakázek, byl v minulém roce proti rozhodnutí v I. stupni podán rozklad v 215 případech. Předseda ÚOHS vydal celkem 223 rozhodnutí, z nichž přibližně v 66 % bylo toto potvrzeno prvoinstančním rozhodnutím a rozklad zamítnut. Průměrná doba pro vydání rozhodnutí ve II. stupni v roce 2020 klesla na 53 dnů, což znamená mírný pokles už třetí rok v řadě. 

Sdílet článek