Zpět na výpis

Zákaz dvojí kvality potravin a další novinky v regulaci prodeje

Novela zákona o potravinách a tabákových výrobcích s účinností od 12. května 2021 reaguje na legislativní změny na unijní úrovni. Především zakazuje uvádět na trh potraviny dvojí kvality a zpřísňuje systém sledovatelnosti tabákových výrobků. Vedle toho také nově upravuje uvádění na trh a prodej nikotinových sáčků bez obsahu tabáku, které dosud nebyly regulovány, nebo explicitně řadí jedlý hmyz a výrobky z něj získané mezi potraviny živočišného původu. Zavedení kvót o povinném podílu českých potravin na pultech obchodů se do novely zákona neprosadilo.

Zákaz uvádět na trh potraviny dvojí kvality

Novela zákona reaguje na dlouho diskutované téma potravin dvojí kvality, když zakazuje uvádět na trh potraviny zdánlivě totožné s potravinou uváděnou na trh v jiných členských státech EU, ačkoliv potravina uváděná na trh v ČR má podstatně odlišné složení nebo vlastnosti. Výjimkou jsou případy, kdy by takové odlišné zacházení bylo odůvodněno oprávněnými a objektivními skutečnostmi a daná potravina by současně byla opatřena snadno přístupnou a dostatečnou informací o odlišném složení nebo vlastnostech. 

Zpřísněná sledovatelnost tabákových výrobků  

Novela zákona dále zpřísňuje systém sledovatelnosti tabákových výrobků. Maloobchodní prodejci totiž budou nově povinni (obdobně jako dosud výrobci, dovozci a distributoři) zaznamenávat jakékoliv nakládání s jednotkovými baleními tabákových výrobků od jejich převzetí, přes interní přesuny až po konečné výstupy, jakož i vést a uchovávat záznamy o veškerém takovém nakládání. Útěchou může být maloobchodním prodejcům pouze to, že tyto povinnosti nebudou muset plnit v místech „konečného“ maloobchodního prodeje. Například maloobchodní prodejce (centrála) tak bude povinen zaznamenávat převzetí a následně odeslání tabákových výrobků na své jednotlivé provozovny (prodejny), ve kterých fyzicky dochází k předání tabákového výrobku konečnému spotřebiteli. 

Nikotinové sáčky bez obsahu tabáku

Nikotinové sáčky jsou beztabákové výrobky pro orální užití, které obsahují nikotin a které jsou hojně užívané mladistvými. Jedná se o alternativu k tzv. snusu, tabáku určenému k orálnímu užití (často také ve formě sáčků), který je oblíbený zejména ve Švédsku a jehož uvádění na trh je ve většině zemí EU včetně ČR zakázáno. Hlavní rozdíl spočívá v tom, že nikotinové sáčky bez obsahu tabáku takto omezeny dosud nebyly.  

Nově však budou výrobce, dovozce, maloobchodní prodejce a distributor nikotinových sáčků povinni zajistit, aby tyto výrobky splňovaly požadavky na složení, vzhled, jakost a vlastnosti stanovené ve vyhlášce ministerstva zdravotnictví, a to za obdobných podmínek, jako tomu je u elektronických cigaret. Výše uvedené subjekty navíc budou povinny pravidelně poskytovat ministerstvu informace o nikotinových sáčcích, které hodlají uvést na trh EU/EHP nebo dovézt či budou muset shromažďovat informace o podezřeních na nepříznivé účinky těchto výrobků na lidské zdraví. 

Nikotinové sáčky bez obsahu tabáku, které nebudou v souladu s novelou zákona a které byly vyrobeny nebo uvedeny na trh před 12. květnem 2021, bude možné doprodat pouze do konce roku 2021. 

Jedlý hmyz

Novela zákona reaguje na skutečnost, že na trh EU začínají pronikat potraviny z hmyzu. Problematika těchto „hmyzích“ potravin není v současné době na národní úrovni legislativně upravena a chybí i kompetence příslušných orgánů k jejich kontrole. Novela zákona tak explicitně zařazuje jedlý hmyz a výrobky z něj získané mezi potraviny živočišného původu a uděluje Státní veterinární správě oprávnění ke kontrole dodržování zákona při jejich uvádění na trh a dalších činnostech. 

Na závěr je nutné připomenout, že původní návrh novely zákona počítal i s povinným podílem českých potravin na pultech obchodů (tzv. kvóty). V prodejnách o velikosti 400 m2 a více měly české potraviny představovat od roku 2028 dokonce až 73 % zboží. Vzhledem k jejich rozsáhlé kritice, rozporu s unijním právem a související hrozbou žaloby ze strany Evropské komise nebyly povinné kvóty na návrh Senátu nakonec schváleny.