Zákon o evidenci skutečných majitelů: šest měsíců na aktualizaci údajů

Ve Sbírce zákonů byl publikován nový zákon o evidenci skutečných majitelů, který nabyde účinnosti 1. června 2021. Všechny obchodní korporace musí aktualizovat údaje zapsané v evidenci skutečných majitelů do šesti měsíců ode dne účinnosti zákona. Společnosti, které o svých skutečných majitelích dosud nezapsaly žádné údaje, tak musí učinit bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti zákona. Za nedodržení nových povinností stanovuje tento zákon citelné sankce.

Nový zákon obsahuje komplexní úpravu skutečných majitelů: jednak přináší reformovanou definici osoby skutečného majitele, dále pak zakotvuje přísné sankce pro případ porušení povinnosti zápisu do evidence, stanovuje detailnější pravidla pro zápis skutečného majitele a rejstřík částečně zpřístupňuje veřejnosti. 

Skutečným majitelem obchodní korporace je dle zákona každá fyzická osoba, která je koncovým příjemcem nebo osobou s koncovým vlivem v obchodní korporaci. Pokud nelze takovou osobu v korporaci určit, považuje se za skutečného majitele každá osoba v jejím vrcholném vedení. 

Dle zákona bude nově možné uložit obchodním korporacím, které včas nezajistí zápis údajů do evidence skutečných majitelů a osobám, které neposkytly evidující osobě potřebnou součinnost při určení a zápisu skutečného majitele, pokutu až do výše 500 000 Kč

Významný vliv bude mít nové soukromoprávní omezení dopadající na skutečné majitele, kteří nebudou v evidenci zapsáni. Ti nebudou moci hlasovat při rozhodování na valné hromadě obchodní korporace nebo rozhodovat jako její jediný společník. Stejně tak nebude moci hlasovat nebo rozhodovat ani právnická osoba nebo správce svěřenského fondu, který nemá v evidenci zapsaného skutečného majitele. Usnesení valné hromady nebo rozhodnutí jediného společníka v rozporu s touto právní úpravou bude neplatné

Velmi zásadním způsobem se nesplnění povinnosti zapsat skutečného majitele podepíše také na možnosti vyplácet podíl na zisku, jiných vlastních zdrojích nebo likvidačním zůstatku (tzv. podíl na prospěchu). Korporace bez zapsaného skutečného majitele nesmí tomuto majiteli ani právnické osobě nebo svěřenskému fondu, jejichž skutečným majitelem rovněž je, vyplatit podíl na prospěchu. Korporace nebude moci vyplatit podíl na prospěchu ani subjektu, který sám nemá zapsaného skutečného majitele. Pokud zápis nenapraví včas a podíl nevyplatí do konce účetního období, ve kterém se rozhodlo o jeho výplatě, toto právo zanikne. Statutární orgán, který by podíl na prospěchu v rozporu s těmito pravidly vyplatil, by nejednal s péčí řádného hospodáře. 

Lze tedy jen doporučit, aby společnosti k zápisu skutečných majitelů přistupovaly svědomitě a v případě změn zapsané údaje pravidelně aktualizovaly.  

Sdílet článek