Zpět na výpis

Zákon o pobytu cizinců prošel zásadními změnami

Novela kromě implementace směrnice Evropského parlamentu a Rady o modré kartě do českého zákona o pobytu cizinců přináší i další zásadní změny, které jsou platné od 1. července 2023.

Trvalý pobyt
Mění se podmínky vydání povolení k trvalému pobytu cizinci, který splní požadavek pěti let nepřetržitého pobytu na území členských států EU jakožto držitel modré karty.  Trvalý pobyt tak získá cizinec, který jako držitel modré karty pobývá na území ČR po dobu alespoň dvou let. Nově se do této doby započítává i pobyt za účelem vědeckého výzkumu, studia nebo doba, po kterou byl žadatel držitelem mezinárodní ochrany v jiném členském státě EU. Zároveň nepřítomnost cizince na území nesmí přesáhnout 12 po sobě jdoucích měsíců a v souhrnu nově 18 měsíců (dříve 560 dnů). Pokud ale držitel modré karty vydané jiným členským státem EU pobýval na jeho území méně než 12 (dříve 18) měsíců, tato doba se mu do nepřetržitosti pobytu nezapočítá. 

Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem sloučení rodiny
Méně vítanou změnou je zrušení možnosti žádat o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem sloučení rodiny zletilým nezaopatřeným cizincem. Před novelou zákona mohli tito cizinci, ve velké míře studenti zahraničních univerzit, jejichž rodiče pobývají na území ČR na základě povolení k dlouhodobého pobytu, svůj pobyt tzv. sloučit na hlavního žadatele. Nově si tedy budou muset najít jiný účel pobytu (např. studium), případně k cestám na území ČR využívat institut krátkodobých víz. 

Vyzvednutí průkazu o povolení k pobytu
Zákonná lhůta, kdy se cizinec má dostavit na pracoviště MV ČR za účelem snímání biometrických údajů v souvislosti s vyzvednutím průkazu o povolení k pobytu, se prodloužila ze tří dnů na 30 dní od jeho příjezdu do ČR. 

Příslušnost zastupitelského úřadu pro podání žádosti
Složitější bude pro cizince podávání žádostí na základě místní konzulární příslušnosti. Pokud chce občan třetí země podat žádost o vízum, dlouhodobý či trvalý pobyt na zastupitelském úřadu ČR v zemi, ve které je držitelem platného povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu, může tak nově učinit pouze v případě, že v zemi pobývá nepřetržitě po dobu nejméně dvou let. Důvodem je snaha zamezit zneužívání místní konzulární příslušnosti.

Změny v přístupu ke zdravotnímu pojištění
Od 1. ledna 2024 budou nově účastníky veřejného zdravotního pojištění všichni cizinci mladší 18 let, kteří mají platné povolení k dlouhodobému pobytu bez ohledu na jeho účel. Pokud má držitel dlouhodobého pobytu sjednané soukromé zdravotní pojištění cizinců s platností do 31. prosince 2023, je jeho povinností dostavit se do 8 dnů od skončení platnosti pojištění do veřejné zdravotní pojišťovny dle vlastního výběru a zaregistrovat se k veřejnému zdravotnímu pojištění. Pokud má držitel povolení k dlouhodobému pobytu sjednané delší soukromé zdravotní pojištění, pak se stává účastníkem veřejného zdravotního pojištění následující den po skončení soukromého zdravotního pojištění. 

Závěrem upozorňujeme, že všechna řízení započatá před účinností novely zákona o pobytu cizinců (tj. do 30. června 2023 včetně) budou dokončena podle předchozího znění zákona.