Zaměstnáváte „dohodáře“? Připravte se na plánované legislativní změny

Ministerstvo práce a sociálních věcí předložilo dlouho očekávaný návrh novely zákoníku práce, který má do českého právního řádu implementovat hned dvě evropské směrnice. Nová úprava se mimo jiné dotkne pracovních podmínek tzv. „dohodářů“, tj. zaměstnanců pracujících na základě dohody o provedení práce nebo o pracovní činnosti. Zaměstnavatelé by měli zbystřit, protože novela přináší zásadní změny.

Jednou z novinek je povinnost zaměstnavatelů rozvrhovat práci svých zaměstnanců pracujících na dohodu a povinnost seznámit je s tímto rozvrhem předem, nejpozději 1 týden před začátkem rozvrhovaného období, nebude-li se zaměstnancem dohodnuta jiná doba seznámení. Dohody tak již nebudou plně fungovat na principu práce tzv. na zavolanou.

Další významnou změnou je nárok zaměstnanců pracujících na dohodu na placenou dovolenou. Při její výměře se bude postupovat stejně jako u pracovního poměru, tedy v závislosti na sjednaném rozsahu práce a celkově odpracovaném počtu hodin zaměstnancem. V případě sjednání maximálního rozsahu práce bude týdenní pracovní doba pro účely dovolené odpovídat právě tomuto rozsahu. U dohod o provedení práce se za týdenní pracovní dobu bude pro účely dovolené považovat vždy 10 hodin týdně.

Z důvodu povinnosti zaměstnavatele rozvrhovat zaměstnancům práci se nově na zmíněné zaměstnance budou vztahovat také veškeré překážky v práci. Zaměstnavatel jim tak bude muset poskytovat náhradu mzdy např. za návštěvu lékaře. Platí ale samozřejmě rovněž povinnost zaměstnance vyřizovat osobní záležitosti primárně mimo pracovní dobu, je-li to možné.

Na zaměstnance pracující na dohodu se také bude vztahovat úprava minimální doby odpočinku mezi směnami nebo úprava příplatků ke mzdě za práci ve svátek, v noci, o víkendu a ve ztíženém pracovním prostředí. V případě dohody o pracovní činnosti návrh obsahuje zkrácení doby, za kterou se posuzuje dodržování nejvýše přípustného rozsahu práce, na 26 týdnů. Pouze kolektivní smlouva může stanovit dobu delší, nejvýše však 52 týdnů.

Zákoník práce zároveň nově výslovně umožní uzavírat některé pracovněprávní smlouvy elektronicky. Toto se vztahuje jak na dohody konané mimo pracovní poměr, tak i na pracovní smlouvy a na dohody, kterými se tyto vztahy mění nebo ukončují. Zaměstnanec bude mít právo do sedmi dnů od takto uzavřených smluv písemně odstoupit, vyjma dohod o rozvázání pracovního poměru, respektive o zrušení pracovněprávního vztahu z dohody o práci konané mimo pracovní poměr.

Jelikož je návrh novely zákoníku práce teprve v začátcích legislativního procesu, jeho výsledná podoba se ještě může výrazně změnit. S ohledem na zmiňovanou nutnost transponovat dvě evropské směrnice, u kterých již uplynula lhůta pro provedení do vnitrostátního práva, můžeme očekávat snahu o co nejrychlejší přijetí této novely.

 

Sdílet článek