Zpět na výpis

Změny v soutěžním právu: ÚOHS může využívat policejní odposlechy

Dne 29. července 2023 nabyla účinnosti novela zákona o ochraně hospodářské soutěže (ZOHS). Významně posiluje pravomoci Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), když mimo jiné zakotvuje možnost využití odposlechů pořízených policií. Přináší také zásadní změny vztahující se k tzv. odklonům.

Nejkontroverznější změna, kterou novela ZOHS přináší, se týká využití policejních odposlechů. ÚHOS bude nově oprávněn využít záznamy policejních odposlechů jako důkaz při odhalování zakázaných kartelových dohod. Musí jít ovšem o záznamy pořízené policií při vyšetřování trestných činů proti hospodářské soutěži, a navíc lze využít jen ty, které byly pořízeny po datu účinnosti této novely. Toto nové znění zákona neopravňuje ÚOHS sám pořizovat odposlechy či o jejich pořízení žádat. O poskytnutí odposlechů by měly rozhodovat orgány činné v trestním řízení a ÚOHS vystupovat jen jako pasivní příjemce policií zajištěného záznamu. Přesto tato novela výrazně posiluje postavení ÚOHS. 

Velké dopady v praxi bude mít úprava náležitostí pověření při provádění místního šetření. ÚOHS již nebude muset přesně identifikovat obchodní prostory soutěžitele, v nichž má šetření proběhnout, ale postačí identifikace kontrolovaného soutěžitele. Soutěžitelé tak budou mít omezenější možnosti, jak se vyhnout a případně bránit místnímu šetření.

S řízením před ÚOHS souvisí i zakotvení možnosti utajení identity podatele podnětu. ÚOHS může rozhodnout o utajení identity podatele, pokud o to podatel požádá nejpozději při podání informací o možném protisoutěžním jednání a jestliže by mohly být ohroženy nebo poškozeny jeho oprávněné zájmy. Pokud ÚOHS žádosti vyhoví, je povinen utajit identitu podatele před zahájením řízení, v jeho průběhu i po jeho skončení. 

Zásadní změny přinesla novela ZOHS také v oblasti tzv. odklonů. Zatímco doposud byla soutěžiteli při využití narovnání snížena pokuta automaticky o 20 %, nyní bude mít ÚOHS při snižování pokuty diskreci v rozmezí 10 až 20 %. ÚOHS přitom bude zohledňovat například délku vedení řízení a jeho složitost. Pozdní podání žádosti o snížení pokuty narovnáním se tedy může soutěžitelům nově prodražit. Nepříjemností je také to, že i v případě využití narovnání bude ÚOHS nově oprávněn uložit soutěžiteli zákaz plnění veřejných zakázek až na dobu 1 roku.

Změn doznal i institut programu shovívavosti (tzv. leniency). Z pohledu soutěžitelů je důležité, že novela zákona rozšiřuje program i na vertikální dohody. Dále zavádí institut tzv. zachování (rezervace) pořadí. Systém zachování pořadí dává potenciálnímu žadateli o shovívavost možnost „ochránit“ pořadí své žádosti, a využít tak výhody programu shovívavosti. ÚOHS pak soutěžiteli určí lhůtu k dodání podkladů k žádosti. Veškeré podklady předložené v této lhůtě budou považovány za podané k okamžiku podání žádosti o zachování pořadí. 

Novela ZOHS přináší další změny, například v oblasti ukládání pořádkových pokut, ručení u sdružení soutěžitelů, přijímání závazků nebo tzv. prioritizace. Současně ÚOHS vydal novou vyhlášku o podrobnostech žádosti o shovívavost a žádosti o mezinárodní spolupráci, upravující konkrétní požadavky na poskytnuté informace či dokumenty pro účely žádosti o shovívavost.

Novela ZOHS, jejímž smyslem je zejména transponovat do českého práva tzv. směrnici ECN+, byla diskutována už od roku 2020. Prosadit se ji podařilo až nyní po uplynutí implementační lhůty. 

 

Máte dotaz? Napište nám.

Vybrané otázky zodpoví naši odborníci v Audiodaňovkách.

Zeptejte se nás