Zpět na výpis

Zrušení další dohodnuté práce přesčas a jiné pracovně-právní změny ve zdravotnictví

Začátek roku přinesl nové podmínky pro výkon práce zdravotníků. Novela zákoníku práce reaguje zejména na rozsáhlé protesty zdravotnických zaměstnanců proti nedávnému rozšíření přesčasů ve zdravotnictví i na další požadavky, které intenzivně zaznívaly ze strany zdravotnických odborových organizací a svazů nemocnic. Ruší se tak teprve několik měsíců platná právní úprava tzv. další dohodnuté práce přesčas a zavádí se další změny týkající se pracovní doby a doby odpočinku pro zaměstnance ve zdravotnictví.

Zcela zásadní a v podstatě „vystávkovanou“ změnou je zrušení znovu zavedené další dohodnuté práce přesčas u zdravotníků. Od 1. října minulého roku zákoník práce zdravotníkům umožňoval odpracovat na základě individuální dohody celkem až 16, resp. u určitých zdravotnických profesí dokonce až 20 hodin přesčasů týdně. Nyní se i na zdravotníky opět vztahuje stejná právní úprava jako na ostatní zaměstnance.


Delší pracovní doba a zvláštní pravidla pro nepřetržitý provoz

Novela dále přináší možnost delší pracovní doby a s tím související zvláštní pravidla pro takovou delší směnu zdravotníků v nepřetržitém provozu u poskytovatelů lůžkové péče nebo zdravotnické záchranné služby. Pracovní doba v tomto případě může činit až 24 hodin během 26 hodin po sobě jdoucích. 26hodinový cyklus byl zvolen s ohledem na zákonnou povinnost zaměstnavatele poskytnout zaměstnanci přestávku v práci na jídlo a oddech. K uplatnění tohoto postupu musí strany uzavřít písemnou dohodu, a to nejvýše na dobu 52 týdnů po sobě jdoucích. Tuto dohodu může zaměstnanec i zaměstnavatel okamžitě zrušit ve lhůtě 12 týdnů od sjednání, nebo kdykoli vypovědět, a to i bez udání důvodu. Zaměstnavatel je povinen neprodleně o uzavření takové dohody informovat příslušný orgán inspekce práce. Má rovněž povinnost vést aktuální seznam všech zaměstnanců, s nimiž dohodu sjednal.


V případě, že nebude v důsledku takové delší směny poskytnut zaměstnanci ani zkrácený nepřetržitý denní odpočinek (tj. 8 hodin během 24 hodin), musí zaměstnavatel zaměstnanci po skončení této směny poskytnout jak za tu dobu neposkytnutý nepřetržitý denní odpočinek (tzn. v rozsahu 11 hodin mínus počet poskytnutých hodin), tak standardní (nezkrácený) nepřetržitý denní odpočinek (11 hodin). Znamená to odpočinek v délce minimálně 22 hodin po skončení 24hodinové směny. Tento odpočinek již nelze dále krátit, ani jej nelze považovat za nepřetržitý odpočinek v týdnu.

Se zaměstnancem ve zdravotnictví je nově také možné dohodnout zkrácení nepřetržitého odpočinku v týdnu. Novela přináší možnost zprůměrování minimálního nepřetržitého odpočinku v týdnu ve vyrovnávacím období až 4 týdnů po sobě jdoucích, a to v celkové délce alespoň 140 hodin. Tato změna má být ale k 1. červenci 2024 zrušena.


Teprve praxe ukáže

Přijaté změny si kladou za cíl zajistit ve zdravotnictví pracovní podmínky, které umožní efektivnější sladění pracovního a soukromého života zdravotnických zaměstnanců a zároveň zlepší dostupnost zdravotních služeb. Jejich skutečný dopad ovšem ukáže až praxe.