10 právních novinek roku 2018 pro firmy

Co přinese příští rok podnikatelům? Přinášíme přehled nejdůležitějších změn především z oblasti finančních služeb, sociálního zabezpečení a ochrany osobních údajů.

Zápis svěřenských fondů do nové evidence

Svěřenské fondy se od 1. ledna 2018 musí kvůli novele občanského zákoníku povinně zapsat do veřejného rejstříku. Veřejně přístupné mají být základní údaje o fondu včetně jeho správce. Další údaje a identifikace, např. obmyšlených osob, veřejné nejsou. Nově zakládané fondy vzniknou až okamžikem zápisu do evidence, starší stávající se musí nechat zaregistrovat do 1. července 2018, jinak dojde k jejich zániku.

Evidence skutečných majitelů

1. ledna 2018 vstoupí v účinnost novela zákona  o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. Ta zavádí další část tzv. čtvrté AML směrnice. Přináší povinnost zapsat skutečné majitele právnických osob a svěřenských fondů do nové evidence vedené rejstříkovými soudy. Nejde však o veřejný rejstřík a výpis z této evidence bude dostupný pouze zákonem vyjmenovaným osobám.

Nový zákon o platebním styku

Od 13. ledna 2018 bude účinný nový zákon o platebním styku. Implementuje především pravidla obsažená v evropské směrnici o platebním styku (PSD2). Zasáhne hlavně poskytování online služeb, mimo jiné autorizaci plateb, platby kartou nebo informování o platebním účtu či změně bankovních smluv.

Návrat předkupního práva spoluvlastníků

V rámci novely občanského zákoníku se s účinností od 1. ledna 2018 vrací předkupní právo ke spoluvlastnickému podílu na nemovitosti, s výjimkou převodů na osobu blízkou. V případě, že některý ze spoluvlastníků převádí podíl bezúplatně, mají spoluvlastníci právo podíl vykoupit za obvyklou cenu.

Zvýšení minimální mzdy

S účinností od 1. ledna 2018 se zvýšila minimální mzda na 12 200 Kč (o 1 200 Kč vyšší než v roce 2017). Zároveň došlo ke zvýšení osmi skupin úrovní zaručené mzdy.

Otcovská dovolená

Čerství otcové mají v období šestinedělí po narození dítěte nově nárok na placené týdenní volno. Přísluší jim dávka z nemocenského pojištění. Ta je obdobná peněžité pomoci v mateřství vyplácené matkám. Čerpat ji je možné již v případě dítěte narozeného od 21. prosince 2017.

Čerpání rodičovského příspěvku

Novela zákona o státní sociální podpoře zrušila od 1. ledna 2018 maximální horní hranici pro měsíční volbu čerpání rodičovského příspěvku ve výši 11 500 Kč. Nově jde výši dávky volit dle vyměřovacího základu rodiče.

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Novela zákona o zaměstnanosti s účinností od 1. ledna 2018 nově upravuje zaměstnávání osob se zdravotním postižením včetně poskytování příspěvků zaměstnavatelům. Mělo by dojít především ke snížení administrativní zátěže všech dotčených subjektů.

Neprodejné potraviny charitám

Velké obchodní řetězce musí od 1. ledna 2018 nabízet neprodejné potraviny charitám. Jde například o špatně označené či zabalené, nikoliv prošlé potraviny.

Ochrana osobních údajů

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) se stane přímo účinným 25. května 2018. Zároveň se na české úrovni plánuje přijetí nového zákona, který nahradí zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Ten by však měl obsahovat pouhý zlomek současné úpravy, většina bude vyplývat přímo z GDPR.

Sdílet článek