Antivirus A Plus – vylepšená podpora pro nuceně uzavřené podniky

Vláda 14. října prodloužila režim A programu Antivirus do konce roku a současně se zpětnou účinností od 1. října spustila tzv. režim Antivirus A Plus. Majitelům restaurací a dalším zaměstnavatelům s nuceným omezením provozu nový režim přináší výrazně výhodnější podmínky podpory. Ne všichni zaměstnavatelé ale na A Plus dosáhnou.

Program na ochranu zaměstnanosti Antivirus kompenzuje zaměstnavatelům už od dubna částečně náhrady mezd, které svým zaměstnancům vyplácejí v souvislosti s překážkami v práci. Zatímco režim A se vztahuje na situace nuceného omezení provozu a karantény, pod režim B spadají související hospodářské potíže, se kterými se zaměstnavatelé musejí potýkat – například omezení poptávky po službách nebo výrobcích. 

Oba režimy programu vláda v průběhu října prodloužila až do 31. prosince 2020. V souvislosti s novými opatřeními omezujícími podnikatelskou činnost vláda současně přistoupila k zavedení nového režimu programu Antivirus, tzv. Antiviru A Plus. 

Režim A Plus vychází z režimu A, vztahuje se však pouze na podniky s nuceným omezením provozu. V případě nařízení karantény nebo izolace u zaměstnanců je třeba žádat o podporu ve standardním režimu A. 

Podpora v rámci režimu A Plus je současně štědřejší. Zatímco v režimu A má zaměstnavatel nárok na proplacení 80 % nákladů na vyplacené náhrady mezd včetně odvodů, maximálně však 39 tisíc Kč na jednoho zaměstnance, v režimu A Plus má zaměstnavatel nárok na proplacení 100 % náhrad mezd, a to až do výše 50 tisíc Kč na zaměstnance. 

Pro nárok na podporu v režimu A Plus je však třeba splnit další podmínky, které vyplývají z pravidel poskytování veřejné podpory v EU podle bodu 3.1 tzv. Dočasného rámce pro opatření státní podpory na podporu hospodářství při stávajícím šíření koronavirové nákazy COVID-19, do kterého režim A Plus na rozdíl od ostatních režimů Antiviru spadá. 

Prvním požadavkem je, aby podpora sloužila ke kompenzaci ztráty likvidity. Ztráta likvidity se ale pro účely režimu A Plus předpokládá a není třeba ji nijak dokládat. Druhou podmínkou je, že součet všech podpor, které žadatel o podporu a s ním propojené podniky obdržely podle bodu 3.1 Dočasného rámce (v ČR dále např. COVID-nájemné, COVID-lázně apod.), nepřekročí částku 800 tisíc eur. Pro odvětví rybolovu a akvakultury je limitní částka snížena na 120 000 eur a pro zemědělskou prvovýrobu na 100 tisíc eur. Třetí podmínkou je, že žadatel o podporu není tzv. podnikem v obtížích podle definice Evropské komise. 

Splnění podmínek žadatel v praxi dokládá čestným prohlášením. Aby prokázal, že celkovou limitní částku pro veřejnou podporu nepřekročil, musí při každém vyúčtování náhrad mezd předložit seznam podpor poskytnutých podle bodu 3.1 Dočasného rámce včetně jejich výše. Vzhledem k tomu, že podpora v režimu A Plus sama patří do této kategorie podpor, je třeba seznam podpor pravidelně aktualizovat i o podporu poskytnutou v režimu A Plus za minulé měsíce. 

V případě, že zaměstnavatel, jehož provoz byl nuceně omezen nebo uzavřen, nesplňuje některou z dodatečných podmínek pro účast v režimu A Plus, může žádat o podporu ve standardním režimu A. Režimy je možné vzájemně kombinovat v jednotlivých měsících i u jednotlivých zaměstnanců. 

Antivirus A Plus je pro zaměstnavatele s nuceným omezením provozu bezesporu výhodnější než režim A. Zaměstnavatelé však musí nejdříve posoudit, zda splní dodatečné podmínky pro to, aby na příspěvek dosáhli. Vzhledem ke složitosti nových podmínek nicméně může být v praxi pro zaměstnavatele bez pomoci právních poradců obtížné posoudit, zda nárok na podporu v rámci režimu A Plus mají, nebo ne. 

Sdílet článek