Banka bez povinnosti přijímat vklady?

S účinností od poloviny příštího roku dojde k významným koncepčním změnám zákona o bankách a zákona o podnikání na kapitálovém trhu. Úprava dohledu nad skupinami investičních podniků (obchodníků s cennými papíry) se přesune do zákona o podnikání na kapitálovém trhu a definice banky se oproti stávající úpravě rozšíří.

Ministerstvo financí připravilo návrh novely zákona o bankách a zákona o podnikání na kapitálovém trhu. Jedná se o implementaci právních předpisů EU týkajících se unie kapitálových trhů, jejímž cílem je integrovat kapitálové trhy členských států EU. Implementace reaguje na sérii evropských předpisů týkajících se úvěrových institucí a investičních podniků.   

V souvislosti se změnami evropské obezřetnostní regulace bude úprava skupin investičních podniků a dohledu nad nimi obsažena přímo v zákoně o podnikání na kapitálovém trhu. V zákoně o bankách zůstane pouze úprava dohledu nad investičními podniky „Class 1“, tedy velkými investičními podniky, které překročí prahové hodnoty. Tato změna souvisí s úpravou definice banky, kdy budou nově existovat dva typy bank. Vedle bank, jak je známe nyní, budou do druhé skupiny patřit právě ony velké investiční podniky, které nebudou mít v bankovní licenci povoleno přijímání vkladů a poskytování úvěrů. Definičním znakem banky bude už jen bankovní licence, právní forma akciové společnosti a sídlo v České republice. Obsah bankovní licence bude záviset na tom, zda se bude jednat o banku dle nyní účinné právní úpravy či o velký investiční podnik. 

Kromě zmiňovaného zákona je v rámci transpozičního procesu CRR II a CRD V předložen návrh vyhlášky České národní banky, kterou se mění vyhláška o výkonu činnosti bank. Změny dozná především úprava týkající se kapitálových rezerv obchodníků s cennými papíry a řídícího a kontrolního systému ve vztahu k osobám v rámci konsolidačního celku. Ta bude obsažena v evropských předpisech, případně v sektorových zákonech. Zohledněn je však také regulatorní rámec pro investiční podniky v reakci na evropské předpisy IFR a IFD. 

CRR II a CRD V mění regulatorní požadavky na banky a některá dosavadní pravidla. Přestože lhůta pro adaptaci na změny uplyne až na konci tohoto roku, resp. v červnu roku následujícího, doporučujeme vyhodnotit dopad nově připravovaných opatření už nyní, aby byl přechod na modifikovaná pravidla bezproblémový.

Sdílet článek