Cestovatelský semafor mění barvy

Ministerstvo zdravotnictví představilo 9. listopadu ochranné opatření, které upravuje pravidla vstupu a pobytu cizinců na území České republiky. Země jsou rozděleny na tři skupiny podle míry rizika nákazy a jsou označeny jako na dopravním semaforu. Dělí se tedy na zelené, oranžové a červené.

Samo ministerstvo toto rozdělení označuje jako tzv. Cestovatelský semafor. Seznam zemí, které náleží do skupiny zelených a oranžových, je upraven aktuálním ochranným opatřením a je zveřejněný na stránkách ministerstva. Cizinci, kteří z těchto zemí přijíždí do České republiky, musí dodržet určitá pravidla a povinnosti.  

V případě, že cizinec přijíždí ze zelené země, vztahují se na něj stejná pravidla jako před vypuknutím nákazy. Pokud tedy cizinec nestrávil alespoň 12 hodin v posledních 14 dnech na území oranžového či červeného státu, nemusí se nechávat testovat ani vyplňovat příjezdové formuláře. Zároveň není povinen předkládat výsledek testu na přítomnost koronaviru před nástupem do zaměstnání či vzdělávací instituce.  

Pokud cizinec přijíždí z oranžové země (na seznamu zemí označená hvězdičkou), není jeho příchod zpravidla rovněž nijak omezen ani podmíněn. Test na přítomnost koronaviru musí podstupovat pouze, pokud v posledních 14 dnech strávil alespoň 12 hodin na území oranžového či červeného státu, a to za podmínek v opatření uvedených. Pracovníci, kteří musí test podstoupit, pak nesmí být zaměstnavatelem vpuštěni na pracoviště bez toho, aniž by mu předložili negativní výsledek (stejná povinnost platí i pro vzdělávací instituce ve vztahu ke studentům a vyučujícím).   

Nejpřísnější pravidla vstupu platí pro cizince přijíždějící ze zemí s vysokým rizikem nákazy, tedy z červených zemí (všechny neuvedené na seznamu zemí s nízkým rizikem nákazy). Pokud cizinec přijíždí z červené země, je jeho povinností před příjezdem vyplnit tzv. příjezdový formulář. Zároveň musí do sedmi dnů od svého příjezdu předložit příslušné krajské hygienické stanici výsledek testu na přítomnost koronaviru provedený v České republice. Výjimku mají pouze občané EU a občané třetích zemí s povoleným dlouhodobým či trvalým pobytem v jiné členské zemi EU. Ti mohou předložit i výsledek testu provedeného na území jiného členského státu EU, který ovšem nesmí být starší než 72 hodin. V přístupu na pracoviště či do vzdělávací instituce pak platí stejná pravidla jako u cizinců přijíždějících z oranžových zemí.  

Ochranné opatření ve svém aktualizovaném znění z 16. listopadu přineslo řadu výjimek z výše uvedených povinností. Povinnost podstoupení testu a vyplnění příjezdového formuláře se nevztahuje na cizince, kteří Českou republiku projíždějí po dobu nejvýše 12 hodin nebo do České republiky přijíždějí na dobu nepřesahující 24 hodin z naléhavých zdravotních, rodinných, obchodních nebo pracovních důvodů. Povinnosti dále neplatí pro přeshraniční pracovníky, žáky a studenty, kteří za účelem výkonu práce nebo vzdělávání alespoň jednou týdně překračují státní hranici České republiky do nebo ze sousedního státu.  

Poslední oblastí, která je ochranným opatřením upravena, je přijímání žádostí o pobytová oprávnění na zastupitelských úřadech České republiky v zahraničí. Nově je možné na vybraných zastupitelských úřadech podávat i žádosti o krátkodobá víza. Seznam zastupitelských úřadů, na které se nevztahuje zákaz přijímat žádosti o pobytová povolení, zveřejňuje ministerstvo zahraničních věcí na svých webových stránkách.  

Sdílet článek