Zpět na výpis

Co přinese konsolidační balíček – aktuality a upřesnění

Vládní konsolidační balíček chystá významné změny v oblasti daní a odvodech pojistného na zdravotní a sociální pojištění. Přinášíme aktuality a upřesnění chystaných předpisů vyplývajících z materiálu, který 28. června 2023 schválila vláda.

Kompletní shrnutí chystaných změn v oblasti daně z příjmů právnických osob, nepřímých daní a daně z nemovitostí najdete zde a v oblasti daně z příjmu fyzických osob zde.


Daň z příjmů právnických osob – aktuality k zaměstnaneckým benefitům  

  • Daňová uznatelnost výdajů na zaměstnanecké benefity poskytované formou nepeněžního plnění má být nově podmíněna uvedením práva na daný benefit v kolektivní či pracovní smlouvě nebo vnitřním předpisem zaměstnavatele. Novelou by přitom mělo být v zákoně explicitně uvedeno, že daňově uznatelné jsou i náklady na benefity poskytované rodinným příslušníkům zaměstnanců. 


Rušení osvobození nepeněžitých a některých dalších benefitů 

  • Návrh obsahuje zrušení osvobození státního příspěvku na stavební spoření.
  • Chystá se rovněž zrušení samostatného osvobození kurzových zisků při směnách peněz, nově poplatníci budou moci na tyto kurzové zisky uplatnit osvobození do výše obecného limitu pro osvobození ostatních příjmů (souhrnně do 50 000 Kč).   


Omezení osvobození při prodeji cenných papírů a podílů  

  • V případě cenných papírů a obchodních podílů nabytých do 31. prosince 2023 může poplatník místo poměrného uplatnění nabývací ceny akcie nebo podílu uplatnit poměrně jejich tržní hodnotu stanovenou k 31. prosinci 2023 podle zákona o oceňování majetku, a navíc i související výdaje (např. platby za obchodování na trhu apod.). Tímto postupem má být zajištěno, že dani z příjmů bude podléhat pouze nárůst hodnoty cenných papírů a podílů, ke kterému dojde od 1. ledna 2024, tj. po nabytí účinnosti novely.
  • Tento postup použijí i poplatníci, kteří uskutečnili převod cenných papírů nebo podílů před 31. lednem 2024, ale příjem z prodeje jim plyne po tomto datu (např. tzv. prodej na splátky). Tito poplatníci budou mít možnost volby a do nákladů si budou moci uplatnit buď tržní hodnotu stanovenou k 31. prosince 2023 nebo tržní hodnotu stanovenou k okamžiku úplatného převodu cenných papírů a podílů.  


Snížení nepeněžitého příjmu u zaměstnaneckých vozidel

  • Výše měsíčního nepeněžitého příjmu zaměstnance při používání vozidla pro soukromé i služební účely bude činit u bezemisních vozidel 0,25 % z jejich pořizovací ceny.


​Dary na Ukrajinu

  • Novela prodlužuje platnost opatření v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na Ukrajině zavedených zákonem č. 128/2022 Sb. i na zdaňovací období roku 2023. V platnosti tak zůstanou např. 30% limity na dary poskytované v souvislosti s ozbrojeným konfliktem i osvobozené přechodné ubytování poskytované zaměstnavatelem. Dle důvodové zprávy bude muset plátce daně již odvedené zálohy na daň z příjmu ze závislé činnosti vrátit poplatníkovi, a to formou opravy jednotlivých dotčených měsíců mzdové agendy dle § 38i zákona o daních z příjmu. Touto opravou tak dojde i ke vrácení pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, pokud bylo odvedeno.  


Daň z nemovitých věcí

  • Součástí novely je komplexní úprava koeficientů, kterými mohou obce ovlivňovat výnos z daně z nemovitých věcí a celá řada dalších dílčích změn, například v oblasti vymezení jednotlivých nemovitých věci pro účely daně a rozsahu i osvobození pozemků a staveb, které mohou významně ovlivnit daňovou povinnost. 


Aktuality v oblasti daně z přidané hodnoty

  • Možnost odpočtu DPH u osobních automobilů bude omezena částkou 420 tis. Kč, což odpovídá základu daně 2 mil. Kč, a to nejen z titulu pořízení takového automobilu, ale také včetně následného technického zhodnocení. Tuto změnu bude Ministerstvo financí ještě konzultovat s Evropskou komisí.  


Jaký bude další postup?

Sérii opatření schválila vláda dne 28. června 2023. Sněmovna bude o konsolidačním balíčku jednat pravděpodobně v průběhu července. Úpravy, jež se dotknou většiny korporací, zaměstnanců i podnikatelů, by měly platit od 1. ledna příštího roku.