COVID-19: balíček daňových opatření II

Ministerstvo financí vydalo 24. března ve Finančním zpravodaji 5/2020 další opatření ke zmírnění dopadů nákazy COVID-19 (Liberační balíček II). Některá z nich musí mít formu zákona a budou či již byly předloženy Sněmovně.

Prominutí červnové zálohy na daň z příjmů
Ministerstvo financí rozhodlo o plošném prominutí zálohy splatné 15. června 2020 bez nutnosti podávat žádost o zproštění. Týká se to pouze poplatníků, kteří mají jako zdaňovací období kalendářní rok. 

Připomínáme, že u zálohy na daň z příjmů splatné 15. září a 15. prosince lze i nadále v odůvodněných případech požádat o zproštění placení záloh na základě individuální žádosti. Stejně lze postupovat i v případě hospodářských roků.

Prominutí u daně z nabytí nemovitých věcí 
Plošné prominutí pokuty za pozdě podané přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí a úroku z prodlení za pozdě uhrazenou daň z nabytí nemovitých věcí či zálohu na tuto daň se vztahuje na všechna daňová přiznání s lhůtou podání v termínu od 31. března do 31. července 2020. Jedná se tedy o nemovité věci nabyté po 1. prosinci 2019 (vklad do katastru nemovitostí), za podmínky, že daňové přiznání bude podáno a daň uhrazena do 31. srpna 2020. Fakticky tedy bude možné daňová přiznání v těchto případech podat a daň z nabytí nemovitých věcí resp. zálohu na daň splatnou v tomto období zaplatit do 31. srpna 2020. Plošné prominutí se týká také úroku z posečkané částky.

Prominutí pokuty za pozdě podané přiznání k DPH
V případě, že byla na základě individuální žádosti prominuta pokuta za kontrolní hlášení (tj. jiná než základní pokuta 1 000 Kč, u které platí plošné prominutí) v souvislosti s koronavirem, promíjí se automaticky i pokuta za opožděné podání daňového přiznání k DPH za stejné období. Podmínkou je, že plátce podá přiznání k DPH nejpozději v den, kdy bylo opožděně podáno kontrolní hlášení.

Prominutí vybraných správních poplatků v oblasti cel
Na základě liberačního balíčku budou také plošně prominuty vybrané správní poplatky v oblasti cel. Jedná se o správní poplatek spojený s přijetím žádosti o vrácení daní při dovozu, s prominutím celního nedoplatku či o správní poplatek spojený s přijetím žádosti o povolení úlevy na dani nebo cle dle celního kodexu Unie. Prominutí se vztahuje na všechny žádosti podané v období ode dne účinnosti rozhodnutí, tj. od 24. března 2020, do 31. července 2020.

Daňové úlevy navrhované Ministerstvem financí, které musí projít legislativním procesem v Parlamentu: 

Pozastavení povinnosti elektronicky evidovat tržby
Pozastavení se vztahuje na všechny subjekty spadající do všech fází EET, a to po dobu stavu nouze a následujících tří měsíců. To znamená, že žádný poplatník nebude muset evidovat své tržby v systému EET a tato povinnost nebude nijak kontrolována.

Návrh ministerstva financí byl v úterý 24. března 2020 schválen Poslaneckou sněmovnou a míří do Senátu. 

Zavedení institutu “loss carryback” (zpětné uplatnění působení daňové ztráty) za rok 2020
Pokud poplatník vykázal v letech 2018 nebo 2019 daňovou povinnost a v roce 2020 vykáže daňovou ztrátu, bude možné tuto ztrátu odečíst od základu daně za roky 2018 a 2019, čímž vznikne nárok na vrácení daně.

Zpětné uplatnění daňové ztráty bude možné prostřednictvím podání dodatečného daňového přiznání za příslušné roky 2018 a 2019. Současně bude daňovému subjektu na základě jeho žádosti přeplatek vrácen na účet.

V tuto chvíli se jedná pouze o návrh Ministerstva financí, který ještě nebyl Poslanecké sněmovně předložen. Výsledná podoba tohoto opatření se může v rámci legislativního procesu změnit.

Sdílet článek