Další liberační balíček promíjí platby některých záloh

Ministerstvo financí přijalo další liberační balíček, který je zaměřen na odložení vybraných daňových povinností podnikatelů nejvíce zasažených posledními opatřením vlády. Subjektům ve vybraných odvětvích jsou prominuty zálohy na silniční daň, daň z příjmů a úroky z prodlení z DPH. Všem podnikatelům se promíjí DPH z bezúplatného dodání vybraného zdravotnického zboží a služeb.

Liberační balíček má formu rozhodnutí ministryně financí, které bylo zveřejněno ve Finančním zpravodaji 22/2020 a týká se pouze daňových subjektů, u nichž převažující část příjmů v období od 1. 6. 2020 do 30. 9. 2020 pocházela z jedné nebo více činností, které byly od 14. 10. 2020 zakázány nebo omezeny usnesením vlády 12. 10. 2020 (č. 1021). Jedná se například o provozování restauračních zařízení a barů, pořádání koncertů a jiných hudebních, divadelních, filmových představení, pořádání kongresů a jiných vzdělávacích akcí, pořádání veletrhů a dalších podobných činností výslovně zmíněných v tomto vládním usnesení. Daňovým subjektům splňujícím tyto podmínky se promíjí:

  • úrok z prodlení vzniklý na DPH za zdaňovací období září 2020, říjen 2020 a listopad 2020, popř. na DPH za zdaňovací období III. čtvrtletí 2020, dojde-li k úhradě daně, k níž se úrok z prodlení váže, nejpozději dne 31. 12. 2020;
  • zálohy na silniční daň na zdaňovací období roku 2020 splatné 15. 4. 2020, 15. 7. 2020, 15. 10. 2020 a 15. 12. 2020;
  • zálohy na daň z příjmů splatné v období od 15. 10. 2020 do 15. 12. 2020.

Podmínkou pro prominutí je, že daňový subjekt skutečnost, že převažující část jeho příjmů v rozhodném období pocházela z vymezených činností, oznámí příslušnému finančnímu úřadu. Prominutím vztahující se k DPH nepokrývá pozdní podání daňového přiznání. Daňová přiznání i kontrolní hlášení je stále nutno podat v zákonné lhůtě. V případě prominutí záloh na silniční daň a daň z příjmů nedochází k prominutí samotné daně.  Odůvodnění rozhodnutí upozorňuje, že v rozsahu, v němž na ně toto rozhodnutí nedopadá, mohou daňové subjekty stále využít možnosti využít možnosti požádat o posečkání nebo úhrady ve splátkách z důvodů souvisejících se šířením viru SARS-CoV-2, přičemž v případě povolení dochází automaticky i k prominutí úroku z prodlení, resp. úroku z posečkané částky vzniklého od 12. 3. 2020 do 31. 12. 2020 (viz Finanční zpravodaj 9/2020). 

Rozhodnutím dochází také k hromadnému prominutí DPH v souvislosti se šířením viru SARS-CoV-2, a to u bezúplatných dodání vybraného zboží a služeb, u nichž vznikla povinnost přiznat daň v období od 1. 10. 2020 do 31. 12. 2020. Jedná se především o následující situace: 

  • bezúplatné dodání zboží (ochranné pomůcky, testovací soupravy atd.) nebo zboží, které bylo určeno pro jeho výrobu,
  • bezúplatné dodání zboží k výrobě dezinfekce nebo bezúplatní dodání dezinfekce,
  • bezúplatné dodání zboží a služeb zdravotníkům,
  • bezúplatné dodání zboží a služeb složkám integrovaného záchranného systému, armádě ČR, pro potřeby sociálních služeb.
Sdílet článek