Další liberační balíček promíjí úroky z prodlení u vybraných daní a některé správní poplatky

Ministerstvo financí promíjí úrok z prodlení u DPH a silniční daně subjektům ve vybraných odvětvích a úroky z prodlení a úroky z posečkané částky v případech, kdy bylo subjektům povoleno posečkání úhrady daně nebo její úhrady na splátky z důvodů souvisejících se šířením viru SARS-CoV-2. Všem podnikatelům se dále promíjí vybrané správní poplatky. Liberační balíček má formu rozhodnutí ministryně financí.

Rozhodnutí bylo zveřejněno ve Finančním zpravodaji 38/2020 a v případě prominutí úroku z prodlení u vybraných daní se týká pouze daňových subjektů, u nichž převažující část příjmů v období od 1. června 2020 do 30. září 2020 pocházela z jedné nebo více činností, které byly (či jsou) od 22. října 2020 do 31. března 2021 zakázány nebo omezeny usnesením vlády. Jedná se například o provozování restauračních zařízení a barů, pořádání koncertů a jiných hudebních, divadelních či filmových představení, pořádání kongresů a jiných vzdělávacích akcí, pořádání veletrhů a dalších podobných činností. Daňovým subjektům se promíjí: 

  • úrok z prodlení vzniklý na DPH za zdaňovací období září, říjen, listopad a prosinec roku 2020 a leden, únor a březen roku 2021, popř. za zdaňovací období III. a IV. čtvrtletí roku 2020 a I. čtvrtletí roku 2021; 
  • úrok z prodlení vzniklý na silniční dani za zdaňovací období roku 2020; 

za předpokladu, že daň, k níž se úrok z prodlení váže, bude uhrazena nejpozději 16. srpna 2021. Zároveň se promíjí záloha na silniční daň splatná 15. dubna 2021 (prominutím zálohy se však nepromíjí samotná daň). Prominutí je podmíněno tím, že daňový subjekt oznámí příslušnému finančnímu úřadu skutečnost, že převažující část jeho příjmů v rozhodném období pocházela z vymezených činností. Ve vztahu k DPH tento liberační balíček promíjí pouze úroky z prodlení, nikoliv pokuty za opožděná tvrzení daně, tj. daňová přiznání i kontrolní hlášení k DPH je stále nutno podat v zákonné lhůtě. 

Rozhodnutím se také hromadně promíjí vybrané správní poplatky, resp. se prodlužuje období, po které již byly správní poplatky prominuty na základě předchozích rozhodnutí ministryně financí. Prominutí se týká správních poplatků za přijetí žádosti o prominutí úroku z prodlení nebo úroku z posečkané částky, žádosti o povolení posečkání úhrady daně nebo její úhrady ve splátkách, žádosti o potvrzení bezdlužnosti nebo o stavu osobního daňového účtu či vybraných žádostí v celní oblasti, pokud bude příslušná žádost podána v období od 1. ledna do 16. srpna 2021.  

V neposlední řadě se rozhodnutím promíjí (resp. prodlužuje období, po které již byl na základě předchozího rozhodnutí ministryně financí promíjen) úrok z prodlení a úrok z posečkané částky v případech, kdy bylo v souvislosti se šířením viru SARS-CoV-2 daňovému subjektu na základě individuální žádosti podle § 156 daňového řádu povoleno posečkání úhrady daně nebo rozložení její úhrady na splátky. Prominutí je časově omezeno do 16. srpna 2021.  

Sdílet článek