Právo
10. 1. 2019

Deregulace ve fondovém sektoru se nekoná

V roce 2019 očekáváme v oblasti fondového sektoru další regulatorní změny. Dotknou se zejména reportingu a zátěžového testování. Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA) dokončuje pokyny týkající se scénářů zátěžového testování fondů peněžního trhu a je potřeba se připravit na rozšířenou reportingovou povinnost v souvislosti s obchody zajišťujícími financování (Securities Financing Transactions – SFT).

Filip Horák
Kristýna Tupá

Evropská unie regulaci fondového sektoru dlouhodobě rozšiřuje, příkladem budiž aktuální téma udržitelnosti kapitálového trhu nebo stále živá debata ohledně informování osob investujících do fondů kvalifikovaných investorů. Opačný trend sledují v USA, kde se po finanční krizi nekonaly očekávané hromadné žádosti o výplatu prostředků z fondů, a aktuálně se hovoří o opětovném rozvolnění pravidel pro investiční fondy. S tímto přístupem nesouhlasí Evropská centrální banka (ECB), která opakovaně vyzývá ke zpřísnění regulace. Za největší rizika označila propojenost bankovního a fondového sektoru a rizika plynoucí z obchodování s deriváty a SFT.

Se subjekty fondového sektoru je propojena řada významných evropských bank, což evropské orgány považují za systémové riziko. Tlak na omezení propojenosti bude pravděpodobně narůstat, a to i v důsledku předpovídané blížící se recese a souvisejících snah o udržení finanční stability. To by mohlo pro dotčené subjekty znamenat nové povinnosti, zejména v oblasti střetu zájmů (podobný vývoj jsme sledovali v oblasti distribuce skupinových produktů dle MiFID II), reportingu apod.

Podle statistik až 7 % fondů obchoduje se swapy úvěrového selhání (Credit Default Swap – CDS). Ve fondovém sektoru jsou taktéž běžně využívány SFT. To může za určitých okolností vést k nedostatku likvidity takových fondů. Evropské regulatorní orgány proto nařízením o SFT stanovují rozsáhlé reportingové povinnosti, které byly prováděcím nařízením blíže specifikovány v prosinci 2018.

Nařízení nezavádí pouze reportingovou povinnost. U subjektů zapojených do transakcí jako jsou repo obchody, koupě se současným sjednáním zpětného prodeje, margin trading atd. bude mít nařízení i přímý dopad do oblasti tradingu a vnitřních procesů.

Reporting musí nově obsahovat např. informace o kompozici a charakteristice úvěru a užitého kolaterálu, o protistranách a dalších zapojených subjektech, informaci, zda je kolaterál určený k opětovnému využití a pokud ano, zda již byl využit apod. Navzdory tomu, že povinnost reportingu bude platit až od roku 2020, dotčené subjekty by se měly na nové požadavky začít připravovat již nyní. 

Sdílet článek
LinkedIn
Webdesign