Dopad vládních opatření na uplatňování smluv o zamezení dvojímu zdanění

V návaznosti na mimořádná vládní opatření v souvislosti s pandemií COVID-19 (např. omezení cestování, karanténa) vydala OECD doporučení k řešení některých daňových dopadů dočasné změny místa výkonu práce či bydliště. Opatření mohou mít totiž dopad na právo státu na zdanění vyplývající ze smluv o zamezení dvojímu zdanění.

Daňová rezidence

Přeshraniční zaměstnanec by dle doporučení OECD neměl být pro účely smlouvy o zamezení dvojího zdanění považován za daňového rezidenta v zemi, ve které se zdržoval pouze z dočasných důvodů souvisejících s COVID-19 opatřeními.

Při určování daňové rezidence právnických osob by dočasná vládní opatření související s pandemií COVID-19 dle OECD neměla mít vliv na určení místa skutečného vedení společnosti, pokud je z těchto důvodů společnost dočasně řízena z jiné země.

Stálá provozovna

Pokud zaměstnanci dočasně vykonávají práci prostřednictvím home office v jiné zemi, než je země rezidence zaměstnavatele, neměla by dle OECD tato skutečnost vést ke vzniku stálé provozovny. Také činnosti vykonávané závislým zástupcem, který dočasně uzavírá smlouvy jménem poplatníka z jiné země, by neměly vést ke vzniku stálé provozovny v zemi, ve které jsou dočasně tyto smlouvy uzavírány. Odlišný přístup se ale aplikuje, pokud závislý zástupce obvykle uzavíral smlouvy jménem poplatníka ve své domovské zemi před zavedením COVID-19 opatření. Naopak dočasné přerušení prací na stavebních a montážních projektech by nemělo přerušit běh lhůty pro posuzování vzniku stálé provozovny, tedy se zahrnuje do doby rozhodující o tom, zda je staveniště stálou provozovnou.

Místo zdanění finanční náhrady či jakéhokoliv příspěvku nahrazujícího mzdu

Pokud zaměstnavatel bude v rámci vládních opatření na snížení dopadů Covid-19 poskytovat přeshraničnímu zaměstnanci finanční náhradu či jakýkoliv příspěvek z podpory státu nahrazující mzdu, měl by se tento příjem považovat za příjem ze zaměstnání a zdaňovat v zemi, kde by zaměstnanec obvykle vykonával svou práci v době před krizí.

Analýza vychází ze znění Modelové smlouvy OECD, nicméně při řešení konkrétní situace bude důležitý výklad pojmu „dočasně“ a také zohlednění znění příslušné bilaterální smlouvy a vnitrostátních právních předpisů.

Některé členské státy už potvrdily, že budou postupovat v souladu s výše uvedenými doporučeními OECD (např. Slovensko). Dle dosavadních informací česká daňová správa zatím plánuje nadále postupovat výhradně dle smluv o zamezení dvojího zdanění a změnu přístupu, byť dočasnou, neplánuje.

Sdílet článek