Druhá vlna krizového ošetřovného

Obdobně jako na jaře i na druhou vlnu pandemie vláda reaguje přijímáním opatření, která mají finančně podpořit jak zaměstnavatele a zaměstnance, tak i živnostníky. Mezi tato opatření spadá i tzv. krizové ošetřovné, které bylo v důsledku opětovného uzavření škol zavedeno koncem října novým zákonem o úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii. Oproti úpravě z jara doznalo krizové ošetřovné několika změn.

Nárok na výplatu ošetřovného mají zaměstnanci, kteří nemohou vykonávat zaměstnání z důvodu péče o malé děti, nezaopatřené děti a osoby s handicapem nebo o děti, které se nemohou účastnit výuky z důvodu nařízení karantény v rodině, a to za podmínek v zákoně uvedených. Podle nové úpravy mají na výplatu ošetřovného nárok rovněž zaměstnanci, kteří pracují na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti, pokud je za ně odváděno sociální pojištění. Ošetřovné pro OSVČ spadá stejně jako na jaře do působnosti ministerstva průmyslu a obchodu. 

Dobrá zpráva pro rodiče (a jiné oprávněné osoby) je, že i nyní zůstává zachována možnost se v péči neomezeně střídat s jednou osobou, s tím, že ke střídání nemůže dojít v rámci jednoho dne. 

Podstatnou, ale už méně příznivou změnou oproti úpravě z jara je naopak skutečnost, že horní hranice věku dítěte pro vznik nároku na ošetřovné klesla ze 13 na 10 let. Mění se i výše ošetřovného, která v současné době činí 70 % denního vyměřovacího základu, nejméně však 400 Kč za den. Při kratší pracovní době se minimální částka poměrně krátí. O ošetřovné lze žádat zpětně už od 14. října 2020, kdy byly uzavřeny školy.  

Dávky ošetřovného vyplácí příslušná OSSZ na základě elektronicky podané žádosti, která musí být uplatněna na novém tiskopise. Žádost zaměstnanec podává prostřednictvím svého zaměstnavatele.  

Nová pravidla jsou nastavena na dobu platnosti mimořádných opatření zakazujících výuku na školách, nejdéle však do konce tohoto školního roku. Ve chvíli, kdy tato mimořádná situace pomine, měla by opět jako na jaře platit původní pravidla podle zákona o nemocenském pojištění.  

Sdílet článek