Právo
5. 3. 2019

Jak tvrdý brexit dopadne na zaměstnávání a pobyt Britů v ČR

Na konci března uplynou dva roky od chvíle, kdy Spojené království oznámilo záměr vystoupit z Evropské unie. Pokud do uvedeného termínu britský parlament neschválí dohodu o podmínkách vystoupení z EU, vstoupí v platnost vládní návrh zákona o úpravě některých vztahů v souvislosti s vystoupením Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie („zákon o brexitu“). Ten mimo jiné upravuje podmínky zaměstnávání a pobytu britských občanů na území ČR v případě brexitu bez dohody.

Matej Mihálik
Kateřina Randlová

Dohoda o vystoupení v současné podobě stanoví, že po dobu přechodného období (do 31. prosince 2020) se bude na Spojené království i nadále aplikovat právo EU včetně pravidel volného pohybu osob, jak tomu bylo doposud.

Nebude-li dohoda schválena a brexit odložen, z britských občanů se okamžikem vystoupení země z EU stanou cizinci z třetích zemí. Aby dopady této změny nebyly příliš intenzivní, upravuje zákon o brexitu po přechodné období zvláštní režim, který poskytuje britským občanům na území ČR výhodnější podmínky než ostatním cizincům.

Zákon o brexitu stanoví, že po britských občanech nebo jejich rodinných příslušnících nebude Česko požadovat žádné povolení k zaměstnání, pokud jejich pracovněprávní vztah započal ještě před brexitem. To samozřejmě platí pouze po dobu přechodného období, po jeho uplynutí musí britští občané tímto povolením disponovat. I během přechodného období však musí mít povolení k pobytu.

Zákon o brexitu umožňuje zažádat o tzv. přechodný pobyt na dobu delší než tři měsíce. Podle této úpravy má občan Spojeného království či jeho rodinný příslušník, který získal potvrzení o přechodném pobytu nebo o jeho vydání požádal před brexitem, právo pobývat na území ČR. To může využívat až do skončení přechodného období nebo dokud jeho potvrzení o přechodném pobytu nezanikne nebo nebude zrušeno.

Vedle přechodného pobytu upravuje zákon o brexitu také institut povolení k dlouhodobému a trvalému pobytu. U těch přiznává britským občanům určité výhody. Žadatel o dlouhodobý pobyt např. nemusí splňovat podmínku předchozího pobytu na základě dlouhodobého víza, tj. dokládat vízum k pobytu nad 90 dní. Žadateli o trvalý pobyt se speciálně započítává doba přechodného pobytu do požadované doby nepřetržitého pobytu, a dále nemusí předkládat doklad prokazující znalost českého jazyka.

V neposlední řadě zákon o brexitu upravuje nabývání českého občanství občany Spojeného království v případě, že žádost podají před brexitem. Podmínkou pro udělení občanství je povolení trvalého pobytu na českém území v délce tří let pro občany Evropské unie a v délce pěti let pro ostatní cizince. Na občana Spojeného království, který podal žádost o státní občanství před brexitem, se bude stále nahlížet jako na občana Evropské unie a bude se proto na něj vztahovat požadavek kratší doby trvalého pobytu, tj. tři roky.

Dodnes není jasné, kdy a v jaké formě Spojené království z Evropské unie vystoupí. Doporučujeme proto britským občanům pracujícím v České republice zažádat co nejdříve alespoň o vydání potvrzení o přechodném pobytu, aby byl jejich pobyt na našem území v případě tvrdého brexitu legalizován.

Sdílet článek
LinkedIn
Webdesign