Zpět na výpis

Jednodušší vymáhání pohledávek prostřednictvím platebních rozkazů

Dne 1. července nabyl účinnosti zákon o hromadných řízeních soudních, který v Česku uzákonil proces kolektivního vymáhání práv spotřebitelů. Spolu se zákonem byly přijaty ale i změny zcela nesouvisející, které přináší dílčí úpravu platebních rozkazů a doručování osobám bez trvalého pobytu hlášených na úřadech. Jakkoli se jedná o změny nenápadné, mají významný dopad do praxe.

Základní prvky zákona o hromadných žalobách shrnujeme zde.   

Zásadní změnou je, že platební rozkaz i elektronický platební rozkaz (EPR) je nově možné doručit i fikcí prostřednictvím datové schránky. Doposud totiž platilo, že pokud se žalovaný nepřihlásí do své datové schránky, soud platební rozkaz zruší. Nově bude ale platební rozkaz doručen uplynutím desátého dne od dodání datové zprávy. To přitom platí i pro fyzické osoby, které si zřídily svoji datovou schránku dobrovolně, a OSVČ, kterým byla datová schránka zřízena automaticky. Pokud si pak někdo nevybírá svoji datovou schránku pravidelně, může doplatit na nebezpečné nástrahy platebních rozkazů. Jestliže totiž žalovaný nestihne včas podat odpor, má platební rozkaz účinky pravomocného rozsudku a další procesní obrana proti takovému rozhodnutí je zásadně minimalizována.

Zrušeno bylo i omezení částky pro podání EPR ve výši maximálně 1 mil Kč. Nově lze EPR podat na jakoukoli částku (tj. i převyšující 1 mil. Kč), stejně jako klasický platební rozkaz. EPR má přitom v některých ohledech přísnější právní úpravu: soud jej například bez dalšího odmítne, pokud nemá všechny předepsané náležitosti. Na druhou stranu nabízí žalobci snížení nákladů v podobě nižšího soudního poplatku o 1 % z celkové částky.

Novela rovněž usnadnila soudní doručování osobám, které nemají trvalé bydliště a je jim přidělena evidenční adresa na příslušném úřadě (tzv. ohlašovna). Tuto adresu nebylo možné používat pro doručování a osoba musela vždy sdělit adresu, kam jí je možné písemnosti zasílat – ty se tak velmi často vracely jako nedoručitelné. Nově bude soud oprávněn adresu ohlašovny využít. Úřad v takovém případě vyvěsí na úřední desce výzvu, aby si adresát písemnost vyzvedl nebo požádal o zaslání na jinou adresu. Pokud nebude adresát na uvedenou výzvu reagovat ve lhůtě 10 dnů od jejího zveřejnění, považuje se písemnost za doručenou, a to i v případě, kdy se adresát o uložení písemnosti nedozvěděl. Na ohlašovnu ale není možné doručovat první doručované písemnosti v řízení ani písemnosti, u kterých je náhradní doručení vyloučeno. Tato změna proto doručování platebních rozkazů neusnadní. Přesto může přinést větší flexibilitu do běžných soudních řízeních.