Konec daňové kontroly a co dál?

Proces daňové kontroly bývá někdy dlouhý, ale i sebedelší přezkoumávání jednou skončí. Podívejme se na to, jak ukončení kontroly probíhá, kdy je doměřená daň splatná, jak se proti závěrům kontroly bránit a na co dalšího nezapomenout.

Blížící se konec daňové kontroly avizují dosavadní výsledky kontrolního zjištění – obvykle rozsáhlý dokument, ve kterém správce daně rekapituluje celou kontrolu a shrnuje své závěry. K závěrům se můžete vyjádřit, a to ve lhůtě stanovené správcem daně, kterou je možné na základě žádosti prodloužit. V procesu daňové kontroly jde obvykle o poslední příležitost, kdy se můžete pokusit změnit názor správce daně.

Daňová kontrola končí doručením oznámení o ukončení daňové kontroly, ke kterému je připojena zpráva o daňové kontrole. V té je opět popsán průběh kontroly, a především konečné hodnocení správce daně. Text bývá stejný jako dosavadní výsledky kontrolního zjištění a je doplněn o vypořádání reakce daňového subjektu. Pokud má být na základě daňové kontroly doměřena daň, je její výše ve zprávě vyčíslena. Zpráva o daňové kontrole je bezesporu jedním z nejdůležitějších dokumentů z daňové kontroly, ale sama o sobě není rozhodnutím. Proti ní samotné se nemůžete odvolat a její doručení není určující pro další běh lhůt.

Pokud daňová kontrola končí doměrkem na dani, musí být doručen ještě platební výměr, obvykle dodatečný. Ten bývá oproti zprávě o daňové kontrole velmi strohý – jen vyčíslení nové kalkulace daně s odkazem na zprávu o daňové kontrole, která slouží jako jeho odůvodnění. Okamžik doručení tohoto výměru je klíčový pro další postup. Od něho běží 30denní lhůta pro podání odvolání. Tuto lhůtu není možné prodloužit žádostí. Podáním blanketního odvolání a jeho následným doplněním na výzvu správce daně získáte dodatečný čas na přípravu odvolací argumentace. Navíc tu můžete po celou dobu odvolání, až do rozhodnutí odvolacího orgánu ještě doplňovat.

Častým dotazem při ukončení kontroly je: „Kdy musíme daň zaplatit?“ Platební výměry obsahují informaci o splatnosti a obvykle matoucí upozornění, že podání odvolání nemá odkladné účinky. Pokud se proti závěrům kontroly budete bránit odvoláním, není daň splatná ještě po celou dobu odvolacího řízení. Splatnost nastává až pravomocným rozhodnutím – tedy po skončení odvolacího řízení nebo při nepodání odvolání. Přestože do té doby není nutné nic hradit, může předčasná úhrada doměřené daně ještě před splatností zabránit dalšímu vzniku úroků z prodlení.

Doměření daně s sebou obvykle nese i penále. Doporučujeme požádat o jeho prominutí. Lhůta pro podání žádosti jsou tři měsíce od pravomocného rozhodnutí – tedy opět po skončení odvolacího řízení. Žádat o prominutí penále můžete i tehdy, pokud se rozhodnete odvolání proti doměření nepodávat.
 

Sdílet článek