Zpět na výpis

Liberační balíček III odkládá podání vybraných přiznání a plateb daní

Ministerstvo financí zveřejnilo ve Finančním zpravodaji č. 9 třetí liberační balíček, kterým plošně promíjí vybrané daně, příslušenství a pokuty ve vymezených situacích. Mimo jiné dojde k prominutí sankcí za pozdní podání přiznání k dani z příjmů fyzických a právnických osob za rok 2019 a za pozdní úhradu daně, pokud bude přiznání podáno a daň zaplacena nejpozději do 18. 8. 2020. To se ale netýká poplatníků, jejichž správcem je Specializovaný finanční úřad.

Prominutí sankcí za pozdní podání daňového přiznání a opožděnou platbu daně u daně z příjmů 

Prvním liberačním balíčkem došlo k prominutí příslušenství daně spojeného s pozdním podáním přiznání k dani z příjmů fyzických a právnických osob za zdaňovací období roku 2019 a s pozdní úhradou této daně u poplatníků, kteří měli povinnost podat daňové přiznání do 1. 4. 2020, a to za podmínky, že přiznání podají a daň zaplatí nejpozději do 1. 7. 2020. Třetí liberační balíček posouvá tuto lhůtu na 18. 8. 2020.  

Obdobně dochází k prominutí sankcí u přiznání k dani z příjmů fyzických a právnických osob u poplatníků, kteří mají zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, nebo jehož daňové přiznání zpracovává a podává daňový poradce a kteří mají povinnost podat daňové přiznání a zaplatit daň do 1. 7. 2020, a to za podmínky, že přiznání bude podáno a daň zaplacena nejpozději do 18. 8. 2020. Z tohoto plošného prominutí jsou ale vyňaty subjekty, jejichž příslušným správcem daně je Specializovaný finanční úřad. Tyto subjekty však stále mohou požádat správce daně o prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání, pokud naplní zákonné podmínky pro prodloužení dle § 36 odst. 4 daňového řádu. 

Prominutí pokuty za pozdní podání oznámení o osvobozených příjmech

Třetí liberační balíček nově zahrnuje prominutí pokuty za nepodání oznámení o osvobozených příjmech fyzických osob, které byly obdrženy v roce 2019, pokud bude toto oznámení podáno nejpozději do 18. 8. 2020. 

Prominutí sankcí za pozdní podání daňového přiznání a opožděnou platbu daně u daně z nabytí nemovitých věcí 

Druhým liberačním balíčkem došlo k prominutí příslušenství daně spojeného s pozdním podáním daňového přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí a s pozdní úhradou daně z nabytí nemovitých věcí, a to do 31. 8. 2020. Třetím liberačním balíčkem dochází k posunu této lhůty na 31. 12. 2020, do kdy musí být přiznání podáno a daň zaplacena, jako podmínka pro neuplatnění sankcí. Tato prominutí se vztahují k daňovým přiznáním se lhůtou k podání od 31. 3. 2020 do 30. 11. 2020 a daňovým povinnostem splatným ve stejném období. Zároveň je potřeba dodat, že pokud by parlament schválil zpětné zrušení daně z nabytí nemovitých věcí, daňové povinnosti splatné v tomto období by zanikly.  

Prominutí úroku z posečkání, pokud bylo povoleno posečkání s úhradou daně na základě individuální žádosti

Daňovým subjektům, jimž bylo na základě individuální žádosti podle § 156 daňového řádu povoleno posečkání úhrady daně nebo rozložení její úhrady na splátky z důvodů souvisejících se šířením viru SARS-CoV-2, se plošně promíjí úrok z prodlení a úrok z posečkání, pokud vznikl od 12. 3. 2020 (zahájení nouzového stavu) do 31. 12. 2020. 

Další opatření vyplývající z třetího liberačního balíčku

  • Prominutí DPH za bezúplatné dodání základních ochranných prostředků, zejména roušek, respirátorů, dezinfekčních prostředků a dalších taxativně vyjmenovaných položek (případně bezúplatné dodání zboží určeného pro jejich výrobu), u nichž vznikla povinnost přiznat daň v období od 18. 5. 2020 do 31. 7. 2020. 
  • Prominutí správního poplatku za podání vybraných žádostí na finanční či celní úřad učiněných do konce roku 2020 (žádost o posečkání nebo splátkování daně, žádost o prominutí úroku z prodlení, žádost o prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení apod.)  
  • Prominutí pokuty zaměstnavatelům za opožděné podání vyúčtování k srážkové dani za rok 2019, pokud bylo toto vyúčtování podáno správci daně nejpozději do 31. 5. 2020. 
  • Prominutí sankcí spojených s pozdním podáním dodatečného daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2018 a s pozdní platnou dodatečně vyměřené daně za rok 2018. Důvodem pro podání dodatečné daňového přiznání za rok 2018 je změna způsobu uplatňování výdajů v průběhu roku 2019 nebo zahájení účtování anebo vedení daňové evidence. Výše uvedené sankce budou prominuty, a to za podmínky, že dodatečné daňové přiznání za rok 2018 bude podáno a daň bude zaplacena nejpozději do 18. 8. 2020.