Zpět na výpis

Notifikační povinnost pro účastníky spojení podniků a zadávacích řízení

Až do nedávna regulovala unijní pravidla veřejné podpory pouze subvence poskytované členskými státy EU. Subvence ze třetích zemí regulaci nepodléhaly, což jejich příjemce zvýhodňovalo oproti ostatním subjektům působícím na evropském trhu. Tomu má zabránit nařízení EU, které od 12. října 2023 uložilo podnikům, jež se v EU účastní spojení nebo se ucházejí o veřejné zakázky, povinnost notifikovat obdržené zahraniční subvence při překročení stanovených limitů.

Novou povinnost přináší nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/2560 o zahraničních subvencích narušujících vnitřní trh, přičemž procesní otázky týkající se například notifikací, výpočtu lhůt či šetření blíže upravuje prováděcí nařízení Komise 2023/1441 o podrobných pravidlech pro vedení řízení Komisí. Nařízení nabylo účinnosti již 12. července 2023, jak jsme informovali začátkem tohoto roku, nicméně povinnost oznámit chystané spojení podniků nebo obdržení zahraničních finančních příspěvků v souvislosti se zadávacím řízením začala platit až od 12. října 2023.

Zahraniční subvenci představují situace, kdy podnik působící na unijním trhu získá od třetí země přímo nebo nepřímo (např. prostřednictvím mateřské společnosti) finanční příspěvek, který jej určitým způsobem zvýhodní. Jedná se například o bezúročné půjčky, neomezené záruky za dluhy a závazky podniku, daňové úlevy, granty, prominutí dluhu apod.

Podle nařízení vzniká notifikační povinnost ve dvou situacích:

  • Spojení podniků – V případě, kdy je jeden z účastníků fúze / nabývaný podnik / společný podnik usazen v EU a dosahuje zde obratu nejméně 500 mil. eur a během posledních třech let obdrželi účastníci spojení souhrnnou zahraniční subvenci ve výši přesahující 50 mil. eur. Spojení je v takovém případě třeba oznámit Komisi před jeho uskutečněním.
  • Účast v zadávacím řízení – Je-li odhadovaná hodnota veřejné zakázky nebo rámcové dohody min. 250 mil. eur bez DPH a souhrnná zahraniční subvence účastníka zadávacího řízení (včetně jeho dceřiných a holdingových společností, hlavních subdodavatelů a dodavatelů účastnících se stejné nabídky) během posledních třech let činila min. 4 mil. eur. Oznámení se v tomto případě adresuje veřejnému zadavateli, který je následně předá ke schválení Komisi.

Komise navíc může šetření zahájit i z moci úřední bez předchozí notifikace, pokud získá podezření, že byly dotčeným podnikům v posledních třech letech poskytnuty zahraniční subvence. Notifikaci si může vyžádat i u spojení nebo zadávacích řízení, která jsou pod výše uvedenými prahy.

Důležité je, že předpokladem realizace spojení či zadání veřejné zakázky je právě kladné rozhodnutí Komise. V případě účasti na významnějších spojeních či zadávacích řízeních tedy musejí jednotlivé společnosti důkladně posuzovat, zda se na ně tato nová notifikační povinnost nevztahuje. Pokud svoji povinnost nesplní, nejen že nemůže dojít k uskutečnění spojení či zadání veřejné zakázky, ale současně také společnostem hrozí uložení pokuty až do výše 10 % jejich celkového obratu.