Zpět na výpis

Novinky v úpravě ochrany spotřebitele

Novela zákona o ochraně spotřebitele a občanského zákoníku přinese řadu významných změn s cílem zvýšit a zefektivnit ochranu práv spotřebitele. Stručný výběr novinek shrnujeme níže.

Transparentnější slevy

Novela zavádí prodávajícímu povinnost zveřejňovat při poskytování slev nejnižší cenu výrobku, za kterou jej prodával v posledních 30 dnech před slevou. Případně od okamžiku, kdy začal výrobek nabízet a prodávat, do okamžiku poskytnutí slevy, pokud je výrobek v prodeji dobu kratší než 30 dnů. Zvyšuje-li prodávající slevu postupně, měl by zveřejnit nejnižší cenu, za kterou výrobek nabízel v posledních 30 dnech před prvním poskytnutím slevy. Cílem je zamezit umělému navyšování cen před slevou.

Ověřené spotřebitelské recenze

Zpřísnila se pravidla pro zveřejňování spotřebitelských recenzí. Prodávající musí před jejich zveřejněním ověřovat, že recenze pochází od zákazníků, kteří si výrobek skutečně zakoupili či použili, a informovat spotřebitele o tom, jakým způsobem ověřování recenzí zajišťují, případně důsledně informovat o tom, že recenze ověřovány nejsou.

Smlouvy uzavírané po telefonu

Při uzavírání smlouvy ústně po telefonu musí prodávající zaslat nabídku i v textové podobě. Spotřebitel je nabídkou vázán až poté, co projeví svůj souhlas elektronicky nebo podpisem potvrzení nabídky na listině.

Další nároky spotřebitele poškozeného nekalou obchodní praktikou

Spotřebitel dotčený nekalou obchodní praktikou má možnost odstoupit od smlouvy ve lhůtě 90 dnů ode dne jejího uzavření nebo požadovat přiměřenou slevu v rozsahu odpovídajícímu povaze a závažnosti nekalé obchodní praktiky.

Novinky v informační povinnosti prodávajícího

Nová právní úprava rozšiřuje seznam informací, které musí prodávající spotřebiteli sdělovat zejména v případě uzavírání smlouvy distančním způsobem. Dále zavádí nové požadavky v případě uzavírání smluv za použití elektronických prostředků. Prodávající musí také zajistit, aby spotřebitel vzal při objednávce výslovně na vědomí, že se zavazuje k zaplacení. Pokud je objednávka činěna použitím tlačítka, musí být takové tlačítko označeno snadno čitelným nápisem „Objednávka zavazující k platbě“ nebo jinou jednoznačnou formulací. Sankcí za nesplnění této povinnosti je neplatnost smlouvy, ledaže se jí spotřebitel dovolá.  

Novela zákona o ochraně spotřebitele a občanského zákoníku nyní čeká na vyhlášení ve Sbírce zákonů. Následně po uplynutí 30 dnů nabude účinnosti.