Zpět na výpis

Nový způsob hlášení zaměstnanců vyslaných do ČR

Ministerstvo práce a sociálních věcí představilo nová pravidla pro oznamování vyslání zaměstnanců v rámci nadnárodního poskytování služeb do České republiky. Tato pravidla jsou účinná od 1. července 2024 a týkají se všech zaměstnavatelů, kteří plánují vyslat své zaměstnance do ČR po tomto datu. Nový systém oznamování přináší několik významných změn, které budou mít vliv na související administrativní procesy.

Změny při oznámení vyslání

Od 1. července 2024 musí být všechna oznámení o zahájení vyslání pracovníků podána výhradně prostřednictvím nového registračního portálu. Tento portál, spravovaný Státním úřadem inspekce práce,  byl spuštěn právě k 1. červenci 2024. Jakákoli nová oznámení o vyslání učiněná jiným způsobem nebudou považována za platná a nebude k nim vůbec přihlíženo. 

Původní online formulář pro zahájení nebo ukončení vyslání pracovníků, včetně formuláře pro oznámení zahájení vyslání ve formátu PDF, není na portálu MPSV od 1. července 2024 dostupný. 


Změny ve vyslání pracovníků, která byla oznámena do 30. června 2024

Pro vyslání pracovníků, která byla Úřadu práce ČR oznámena do 30. června 2024, platí po 1. červenci specifická pravidla pro ukončení, prodloužení či změny. Tato podání bude možné provádět dvěma způsoby:

  1. Nově – prostřednictvím registračního portálu – tento způsob však vyžaduje zpětné zadání oznámení o zahájení vyslání a následné ohlášení příslušné změny nebo ukončení.
  2. Přechodně – písemně ve formátu PDF – zasláním vyplněného formuláře na příslušnou pobočku Úřadu práce ČR tak, jak to bylo dosud možné. Tento způsob bude možné využívat pouze do 31. prosince 2024.


Nutnost doložení pracovněprávní dokumentace

Od 1. července 2024 je rovněž nutné, aby zaměstnavatel při oznámení vyslání svého pracovníka předložil kopii dokladů prokazujících existenci pracovněprávního vztahu. Tato dokumentace musí být předložena v českém nebo slovenském jazyce, případně musí být překlad do českého jazyka zaměstnavatelem zajištěn. Ten pak odpovídá i za správnost tohoto překladu. Kopie pracovněprávní dokumentace bude nutné nahrát při registraci vyslání prostřednictvím nového portálu a není tak možné zasílat tyto dokumenty zvlášť.

Uvedené změny jsou součástí digitalizace stání správy a mají zjednodušit a zefektivnit proces oznamování vyslání zaměstnanců a zajistit, že budou všechny relevantní údaje centrálně evidovány a snadno dostupné příslušným úřadům. Zaměstnavatelé by měli věnovat pozornost těmto novým pravidlům, aby se vyhnuli možným sankcím za nesplnění oznamovací povinnosti. 

Na závěr upozorňujeme, že tyto změny se týkají pouze vyslání v rámci nadnárodního poskytování služeb zaměstnavatelem usazeným v EU. Na ostatní vyslání, např. ze zemí mimo EU, se tyto změny nevztahují a hlášení tak bude i nadále prováděno vůči Úřadu práce ČR.