Parlament schválil rozsáhlou novelu zákona o pobytu cizinců

Novela prošla během legislativního procesu výraznými změnami. Součástí schváleného balíčku změn je zmocnění vlády k vydávání „kvót pro ekonomickou migraci“ a k aktivaci tzv. mimořádného pracovního víza. Novela má mimo jiné dopad i na oblast zaměstnaneckých karet. Zákon nyní míří k prezidentovi a v případě jeho podpisu nabude účinnosti (až na výjimky) již patnáctým dnem po vyhlášení ve sbírce zákonů

Nová zákonná úprava předně ulehčuje život studentům a vědeckým pracovníkům. Po ukončení studia nebo výzkumné činnosti budou moci žádat o povolení k pobytu v ČR až na devět měsíců za účelem hledání zaměstnání či zahájení podnikatelské činnosti. Držitelé pobytového oprávnění za účelem výzkumu nebo studia vydaného jiným státem EU u nás navíc budou moci pobývat až rok bez víza.

Součástí novely zůstalo zmocnění vlády k vydávání „kvót pro ekonomickou migraci“. Bude tak moci regulovat počet žádostí o pobytová oprávnění nabraných v průběhu roku na zastupitelských úřadech České republiky v zahraničí ve vztahu k zemím původu pracovníků, sektorům české ekonomiky nebo typu pracovní činnosti cizinců. Současně tím dojde ke sjednocení a zjednodušení současných migračních projektů a zvláštních režimů do tří programů ekonomické migrace. Vláda dále získá oprávnění aktivovat vydávání tzv. mimořádného pracovního víza, které v případě nedostatku pracovních sil umožní vybraným kategoriím pracovníků ze stanovených zemí získat pracovní vízum až na jeden rok ve zrychleném řízení. Obsahem novely s drobnými úpravami zůstala i povinnost cizinců absolvovat do jednoho roku od udělení povolení k pobytu celodenní adaptačně-integrační kurz, uplatní se od roku 2021.

Pozměňovací návrh do novely přidal úpravy týkající se zaměstnaneckých karet. Zaměstnanci budou muset napříště při přebírání pobytového oprávnění předkládat potvrzení od zaměstnavatele, že na dané pracovní místo skutečně nastoupili. Změna zaměstnavatele, pracovního zařazení nebo zaměstnání na další pozici již nebude vyžadovat souhlas ministerstva vnitra. Nově bude stačit změnu ministerstvu oznámit nejméně 30 dní předem. V praxi jde však o změnu kosmetickou – žadatel totiž bude muset vyčkat na potvrzení ministerstva, že byly splněny podmínky pro provedení změny. Novela současně omezuje možnost změnit zaměstnavatele – to bude možné nejdříve po šesti měsících od vydání karty a u karet vydaných v rámci speciálního migračního programu může být změna připuštěna až po uplynutí jejich platnosti. Omezena bude také možnost změnit zaměstnavatele na agenturu práce.

Další novinkou je zrychlení ukončení pobytu cizince na území v případě bezpečnostních hrozeb a urychlení řízení o správním vyhoštění. Proti rozhodnutím o zrušení pobytu cizince z důvodů veřejného pořádku nebo bezpečnosti se v rámci správního řízení nebude možné odvolat. Tato rozhodnutí budou napadnutelná rovnou u soudu, jemuž se k vydání rozhodnutí nově stanovuje lhůta 90 dní. Pro zrušení platnosti povolení k trvalému pobytu po účinnosti novely postačí odsouzení k nepodmíněnému trestu odnětí svobody nebo odsouzení za tři úmyslné trestné činy.

Jeden z pozměňovacích návrhů novely doplnil i významné změny zákona o zaměstnanosti. Kupříkladu informační a evidenční povinnosti vůči úřadu práce má nyní u vyslaných zaměstnanců plnit jejich zahraniční zaměstnavatel a nikoliv už česká osoba, ke které byli zaměstnanci vysláni.

Od původního vládního návrhu novela ušla dlouhou cestu. Výsledkem je balíček poměrně rozsáhlých změn v cizineckém právu. Nezbývá než sledovat, jak budou novelizované právní předpisy fungovat v praxi, zejména zda zacházení s kvótami a mimořádnými pracovními vízy uspokojí potřeby českých zaměstnavatelů.

Sdílet článek