Poslanecká sněmovna jednala ve stavu legislativní nouze

Nouzový stav byl vyhlášen dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů. Poslanecká sněmovna schválila mimo jiné pozastavení EET, odložení plateb zdravotního a sociálního pojištění a také ošetřovné pro zaměstnance. Zákony bude projednávat ještě Senát, který je připraven projednat je ihned, jakmile mu budou doručeny.

Poslanecká sněmovna projednala 24. března 2020 několik vládních návrhů zákonů ve stavu legislativní nouze, což jí umožnilo je projednat během jednoho dne. Návrhy zákony musí ještě schválit Senát a podepsat prezident.

Vládní návrh zákona, který přiznává ošetřovné zaměstnancům po celou dobu uzavření škol a dalších zařízení, byl schválen s drobnými změnami, které například umožnují opakované střídání rodičů v péči o děti. O vládním návrhu jsme vás už informovali.

Elektronická evidence tržeb byla zvláštním zákonem pozastavena pro období nouzového stavu a po dobu tří měsíců od jeho ukončení.

Novela zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění přináší pro osoby samostatně výdělečně činné tyto změny:

  • prodloužení lhůty pro podání přehledu za rok 2019 do 3. srpna 2020;
  • zrušení penalizace pozdě odvedeného pojistného a záloh na pojistné za období březen  až srpen 2020, penále za pozdě zaplacené pojistné nebo zálohu vzniká nejdříve od 22. září 2020;
  • zrušení povinnosti platit minimální zálohu na pojistné (měsíční částka ve výši 2 352 Kč);
  • pokud má osoba samostatně výdělečně činná vyměřeny měsíční zálohy vyšší než je minimální záloha na pojistné, za období březen až srpen 2020 bude platit pouze v částce, která převyšuje tuto minimální výši zálohy.  K vyúčtování dojde až formou doplatku pojistného do 8 dnů po podání přehledu za rok 2020.

Zákon, který upravuje oblast pojistného na sociální zabezpečení, by měl přinést pro osoby samostatně výdělečně činné tyto změny:

  • zrušení povinnosti platit pro období březen až srpen 2020 měsíční zálohy na pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti bez ohledu na výši vyměřených měsíčních záloh;
  • snížení odvodů pojistného na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti za rok 2020, a to za každý kalendářní měsíc, v němž byla alespoň po část měsíce vykonávána samostatně výdělečná činnost, a to o částku 2 544 Kč, pokud jde o hlavní činnost a o částku  1 018 Kč, pokud jde o činnost vedlejší;
  • v přehledu za rok 2020 pak budou od vypočteného pojistného za rok 2020 odečteny nejen zálohy, které byly v roce 2020 zaplaceny (tj. zálohy za leden, únor a září až prosinec 2020), ale též minimální zálohy na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, jejichž placení bylo za období březen až srpen 2020 prominuto.

Zákony nabydou účinnosti dnem vyhlášení ve Sbírce zákonů. V dalších vydáních budeme informovat  o dalších podrobnostech těchto změn.

Sdílet článek