Praktické zkušenosti s žádostmi o příspěvek z programu Antivirus

Ministerstvo práce a sociálních věcí spustilo program Antivirus, prostřednictvím kterého mohou zaměstnavatelé žádat stát o kompenzaci za náhrady mezd poskytnuté zaměstnancům. Proces žádosti probíhá dálkově – webovou aplikací Úřadu práce České republiky (ÚP ČR). Níže shrnujeme, s jakými komplikacemi se zaměstnavatelé a ÚP ČR v prvních týdnech potýkali.

ÚP ČR od spuštění programu Antivirus evidoval přes 32 tisíc žádostí. Spousta z nich ale nebyla vyplněna správně. Žádost, která se zaměstnavatelům vrátí, lze opravit nebo doplnit, neznamená to, že byla zamítnuta definitivně. Nejčastěji zaměstnavatelé dle ÚP ČR nevyplnili v žádosti všechny podstatné náležitosti. V tomto spatřujeme první slabinu aplikace. Současná verze webové aplikace totiž umožňuje odeslat žádost, aniž by byly vyplněny všechny podstatné náležitosti.

Zaměstnavatelé také nezasílají veškeré požadované soubory společně. Upozorňujeme, že zaměstnavatel spolu s řádně vyplněnou žádostí musí odeslat i:

  • vygenerovanou dohodu o poskytnutí příspěvku,
  • doklad o zřízení účtu – doložení posledního výpisu z účtu nestačí,
  • a případně i plnou moc, je-li žádost podávána v zastoupení, tzn. kdy zaměstnavatel zmocní jiný subjekt k celému procesu uzavření dohody a její administraci nebo když zaměstnavatelé odesílají žádost z cizí datové schránky. Plná moc musí obsahovat veškeré zákonné náležitosti, mezi které patří specifikace, k jakému úkonu nebo skupině úkonů je plná moc udělena, kdo zmocňuje, koho zmocňuje a že zmocněnec plnou moc přijímá. Upozorňujeme, že webová aplikace ÚP ČR neumožňuje identifikovat právnickou osobu jako oprávněného zástupce. V případě zplnomocnění právnické osoby je tedy dle informací poskytnutých ÚP ČR nezbytné ve webové aplikaci vyplnit identifikaci jednatele zplnomocněné právnické osoby a následně jako kontaktní osobu uvést pověřeného zaměstnance této právnické osoby. ÚP ČR je následně nutné doložit jak zplnomocnění právnické osoby, tak pověření konkrétního zaměstnance této právnické osoby.

Vygenerované dokumenty rovněž není možné přejmenovávat, protože každý vygenerovaný název dokumentu je v systému spjatý s konkrétním žadatelem.

Další otázkou, se kterou jsme se v naší praxi setkali, je otázka nároku na příspěvek z programu Antivirus zahraničního zaměstnavatele se sídlem v jiném členském státě EU, který v tomto jiném členském státě EU zaměstnává českého zaměstnance, případně českých společností, které zaměstnávají pracovníky v zahraničí. Byť se v manuálu k programu Antivirus obecně uvádí, že cílem programu je zmírnit negativní dopady pandemie na zaměstnanost v České republice, dle konkrétních podmínek uvedených v manuálu je pro vznik nároku na příspěvek rozhodné pouze to, zda jsou zaměstnanci zaměstnáni podle českého práva a zda jsou účastni českého důchodového a nemocenského pojištění. Pokud jsou tyto podmínky splněny, pak by dle našeho názoru měl na příspěvek dosáhnout i zahraniční zaměstnavatel, případně český zaměstnavatel s pracovníky v zahraničí. Tento výklad nám potvrdil i ÚP ČR.

Pokud jde o samotný text dohody o poskytnutí příspěvku, kterou zaměstnavatel podáním žádosti s ÚP ČR uzavírá, upozorňujeme zejména na její ustanovení o narovnání. Uzavřením této dohody zaměstnavatel prohlašuje, že jsou vyrovnány veškeré jeho nároky vůči České republice z titulu náhrady škody způsobené krizovými a mimořádnými opatřeními a vzdává se tak práva na vymáhání náhrady škody soudní cestou. Podrobný článek o dohodách připravujeme. 

ÚP ČR zveřejnil přehled nejčastějších otázek a odpovědí kladených zaměstnavateli k programu Antivirus a současně desatero nejčastějších chyb žadatelů. Zaměstnavatele upozorňujeme zejména na následující:

  • Program Antivirus kompenzuje zaměstnavatelům úhradu vyplacených náhrad mezd, nikoli úhradu samotných vyplacených mezd nebo náhradu za zaměstnance čerpající ošetřovné nebo dovolenou. Případná žádost o krytí těchto nákladů proto bude zamítnuta.
  • O příspěvek z programu Antivirus je možné žádat i před uzávěrkou mezd a na základě řádně vyplněné žádosti. Při splnění stanovených podmínek se uzavře dohoda. K poskytnutí příspěvku ale dojde až na základě zaslaného měsíčního vyúčtování.
  • ÚP ČR potvrdil, že se maximální měsíční výše příspěvku na jednoho zaměstnance za měsíc březen, kdy překážky v práci nastaly až po vyhlášení nouzového stavu dne 12. 3. 2020, nijak nekrátí.
Sdílet článek