Zpět na výpis

Pravidla pro vydávání modrých karet se mění

Od 1. července 2023 došlo k významným změnám v zákoně o pobytu cizinců. Novela zákona primárně implementuje směrnici Evropského parlamentu a Rady o modré kartě a také reflektuje některé požadavky praxe vzešlé z dosavadních poznatků při výkonu agendy. Změny, které zjednodušují postup pro zájemce o modrou kartu, jsou vítány, jelikož zatraktivní tento typ pobytového oprávnění.

Modrá karta je duální typ povolení k pobytu – propojuje totiž pobytovou a pracovněprávní agendu na pracovní pozici, která vyžaduje tzv. vysokou kvalifikaci. Modrá karta je cizinci dlouhodobě méně využívána než zaměstnanecká karta, která je obdobným typem povolení k pobytu. EU proto usiluje o změnu za účelem zatraktivnění pracovního trhu pro vysoce kvalifikované zaměstnance z třetích zemí.

Novela přináší mj. následující změny týkající se modrých karet:

Platnost modré karty až na tři roky
Nově může být modrá karta vydána s platností až na tři roky, což pomůže cizincům snížit počet návštěv na pracovištích MV ČR OAMP. Prodloužení modré karty bude i nadále možné, a to i opakovaně, pokaždé maximálně na tři roky.

Místo diplomu postačí odborná praxe
Do 30. června musela být kvalifikace žadatele prokázána diplomem z vysoké nebo vyšší odborné školy s délkou studia minimálně tři roky. Nově můžou pracovníci v oblasti informačních a komunikačních technologií nahradit takovýto diplom doložením odpovídající odborné praxe.

Nová alternativa dokládané pracovní smlouvy
Nově je možno pracovní smlouvu, která byla obligatorně přikládána k žádosti o vydání modré karty, nahradit smlouvou o smlouvě budoucí. Minimální délka platnosti zmiňovaných smluv byla zkrácena z 12 na šest měsíců.

Změna zaměstnavatele či pracovní pozice bez souhlasu MV ČR
Novela také usnadňuje proces změny zaměstnavatele či pracovní pozice pro držitele modrých karet. Dřívější souhlas MV ČR se změnou, pokud byl žadatel držitelem modré karty po dobu kratší než dva roky, již není třeba. Nyní postačí takovou změnu MV ČR pouze oznámit, a to ve lhůtě do tří pracovních dnů od uskutečnění změny.

Kratší lhůta pro zpracování žádosti
Ke zatraktivnění modré karty může napomoci i zkrácení lhůty pro její vydání v případě, že cizinec je držitelem modré karty v jiné zemi EU. Novela v takových případech zkracuje lhůtu z dřívějších 90 na 30 dnů, resp. ve zvlášť složitých případech na 60 dnů. Pokud s hlavním žadatelem žádají o vydání povolení k dlouhodobému pobytu i jeho rodinní příslušníci, pak je jim rozhodnutí vydáno společně s rozhodnutím o žádosti o vydání modré karty.

Bezdlužnost zaměstnavatele
Nově je jedním z důvodů pro zrušení modré karty cizince fakt, že jeho zaměstnavatel není bezdlužný. MV ČR v takovém případě tuto skutečnost oznámí cizinci, který má tři měsíce na to najít si nového zaměstnavatele, pokud je držitelem modré karty méně než dva roky. Pokud je držitelem modré karty alespoň dva roky, má na nalezení nového zaměstnavatele šest měsíců.

Nové počítání doby nezaměstnanosti cizince
Novela krom zajištění flexibilnějšího přístupu k žadatelům modrých karet zpřísňuje podmínky pro případ nezaměstnanosti držitele modré karty. Modrá karta bude zrušena, překročí-li souhrnná doba nezaměstnanosti cizince v průběhu platnosti modré karty – je-li jejím držitelem po dobu kratší než dva roky – tři měsíce. Je-li cizinec držitelem modré karty alespoň dva roky, bude zrušena, překročí-li doba nezaměstnanosti šest měsíců.