Překvapivé rozhodnutí NSS v oblasti zdaňování příjmů z prodeje cenných papírů fyzickými osobami

Nejvyšší správní soud (NSS) se vyjádřil k tomu, jak má fyzická osoba postupovat v případě určení daňového základu při prodeji cenných papírů v cizí měně (2 Afs. 4/2019 -38). Jeho závěr zní: zákon o daních z příjmů umožňuje poplatníkovi zvolit způsob určení kurzu, nikoliv způsob určení okamžiku ocenění výdaje, respektive příjmu. V doposud praxí aplikovaném přístupu se pro přepočet výdajů používal jednotný kurz platný v roce prodeje cenných papírů, nikoliv kurz platný v roce jejich pořízení.

Poplatník nakoupil cenné papíry v roce 2011 za americké dolary a část z těchto cenných papírů prodal v roce 2012 ─ v době do 6 měsíců od jejich pořízení ─ taktéž za cenu v amerických dolarech. Pro účely stanovení daně z příjmů přepočetl příjmy z prodeje jednotným kurzem platným pro rok 2012. Proti příjmům uplatnil výdaje přepočtené stejným kurzem. 

Správce daně s tímto postupem nesouhlasil a výdaje na pořízení cenných papírů přepočetl jednotným kurzem za rok 2011. V důsledku toho došlo ke snížení uznatelných výdajů poplatníka a doměření daně z příjmů fyzických osob (neboť kurz byl pro poplatníka méně výhodný než ten z roku 2012). Případ se dostal k Nejvyššímu správnímu soudu. Ten se s názorem správce daně ztotožnil. 

NSS uvedl, že zákon o daních z příjmů dává poplatníkovi, který nevede účetnictví, možnost volby mezi dvěma alternativami přepočtových kurzů, a to kurzu jednotného a kurzu devizového trhu uplatňovaného podle zákona o účetnictví. Pokud by poplatník použil kurz devizového trhu, pak při takovém přepočtu pracuje s cenou k okamžiku uskutečnění „účetního případu“, tj. k okamžiku nákupu cenného papíru. NSS ale nepochybuje, že takto musí poplatník postupovat i tehdy, zvolil-li pro přepočet jednotný kurz. Odpovídajícím jednotným kurzem tedy logicky bude kurz stanovený pro období, ve kterém poplatník cenný papír nakoupil. NSS uzavřel, že zákon o daních z příjmů umožňuje poplatníkovi zvolit způsob určení kurzu, nikoliv však způsob určení okamžiku ocenění výdaje, resp. příjmu. 

S ohledem na současné posilování kurzu koruny by toto rozhodnutí NSS mohlo být ku prospěchu fyzických osob obchodujících s cennými papíry. 

Sdílet článek