Rozšíření liberačního balíčku i na maloobchod a poskytování služeb v provozovnách

Ministerstvo financí vydalo další liberační balíček, kterým se rozšiřuje prominutí zálohy na silniční daň, na daň z příjmů a úroků z prodlení z DPH i na podnikatele v maloobchodním prodeji a prodeji a poskytování služeb, kteří museli uzavřít provozovny od 22. října 2020. 

Liberační balíček má formu rozhodnutí ministryně financí, které bylo zveřejněno ve Finančním zpravodaji 25/2020 a týká se daňových subjektů, u nichž převažující část příjmů pocházela v rozhodném období mezi 1. červnem 2020 a 30. zářím 2020 z maloobchodního prodeje a prodeje a poskytování služeb v provozovnách s výjimkou těch činností, které mohou zůstat otevřené v souladu s krizovým opatřením vlády i po 22. říjnu 2020.  

Podmínkou prominutí je, že nadpoloviční část příjmů pochází z výše uvedených činností, které byly zakázány či omezeny krizovým opatřením vlády. Daňové subjekty, na které se prominutí vztahuje, musí splnění podmínek pro prominutí oznámit správci daně. Dle liberačního balíčku postačuje oznámení e-mailem, nicméně pro vyšší míru jistoty doporučujeme využít datovou schránku. Daňovým subjektům splňujícím uvedené podmínky, které toto oznámí správci daně, se promíjí:  

  • Úrok z prodlení vzniklý na DPH za zdaňovací období září 2020, říjen 2020, listopad 2020, popř. na DPH za zdaňovací období III. čtvrtletí 2020, bude-li daň, k níž se úrok váže, uhrazena nejpozději dne 31. prosince 2020; 
  • Zálohy na silniční daň na zdaňovací období roku 2020 splatné 15. dubna 2020, 15. července 2020, 15. října 2020 a 15. prosince 2020; 
  • Zálohy na daň z příjmů splatné v období od 15. října 2020 do 15. prosince 2020. 

Prominutím záloh na silniční daň a daň z příjmů ale nedochází k prominutí daně samotné. V případě DPH se nepromíjí pokuta za opožděné podání daňového přiznání, které je spolu s kontrolním hlášením stále nutné podávat v zákonných lhůtách. Odůvodnění dále dodává, že v rozsahu, v němž na ně toto rozhodnutí nedopadá, mohou daňové subjekty stále využít možnosti požádat o posečkání nebo úhrady ve splátkách z důvodů souvisejících se šířením viru SARS-CoV-2, přičemž v případě povolení se automaticky promíjí i úrok z prodlení, resp. úrok z posečkané částky vzniklý od 12. března 2020 do 31. prosince 2020 (viz Finanční zpravodaj 9/2020).  

S ohledem na hromadné prominutí DPH u bezúplatného dodání vybraného zboží a služeb, u nichž vznikla povinnost přiznat daň v období od 1. října 2020 do 31. prosince 2020, nedochází k žádným změnám, a i nadále platí podmínky z posledního liberačního balíčku. 

Sdílet článek