SDEU a informace o spotřebitelském úvěru

Soudní dvůr EU (SDEU) v rozsudku ve věci C‑66/19 stanovil, že je nepřípustné, aby úvěrová smlouva u povinných informací odkazovala na vnitrostátní ustanovení, které navíc dále odkazuje na jiná ustanovení národního práva. Do povinných informací soud zahrnuje také podmínky počítání lhůty pro odstoupení od smlouvy.

Z odpovědí SDEU na předběžné otázky, které položil německý zemský soud ohledně informací povinně obsažených ve smlouvě o spotřebitelském úvěru, vyplývá následující: 

  • Úvěrová smlouva musí jasně a výstižně uvádět ne/možnost odstoupení od smlouvy, období a jiné podmínky pro odstoupení, mezi které se řadí i počítání lhůty pro odstoupení. 
  • Pouhý odkaz v obecných smluvních podmínkách na právní nebo jiný předpis, který stanoví práva a povinnosti smluvních stran, nepostačuje, což uvedla už předcházející judikatura. Odkaz na předpis, obsažený ve smlouvě o spotřebitelském úvěru, který navíc odkazuje na další předpis, je proto neakceptovatelný. 

Dle našeho názoru by tyto závěry neměly být aplikovány extenzivně, nicméně poskytovatelé spotřebitelských úvěrů by měli zkontrolovat svou smluvní dokumentaci a bedlivě zvážit jakékoliv odkazy na právní předpisy, ze kterých spotřebitelům vyplývají konkrétní povinnosti. 

 

Sdílet článek