Z judikatury
8. 11. 2017

SDEU: Kdy je opční leasing dodáním zboží?

V oblasti daní tradičně rozlišujeme mezi různými formami leasingu. Z pohledu DPH je klíčové, zda po skončení doby nájmu přechází automaticky vlastnictví k předmětu nájmu z pronajímatele na nájemce. Pokud ano, představuje nájem dodání zboží s jednorázovým uplatněním DPH při předání. V opačném případě se jedná o službu. U opčního leasingu, kdy je převod vlastnictví jen jednou z možností, se tak DPH odvádí z každé jednotlivé splátky. Podle názoru Soudního dvora Evropské unie (SDEU) však pouhá opce nestačí. Má-li být leasing posouzen jako poskytnutí služby, musí splňovat ještě další podmínky.

Ladislav Malůšek
Jana Fuksová

SDEU posuzoval různé varianty poskytování automobilů britským zastoupením společnosti Mercedes Benz. V obecné rovině nejprve potvrdil stávající režim. Pokud nájemní smlouva obsahuje ustanovení o převodu vlastnického práva a zároveň vlastnictví k předmětu nájmu za běžných okolností přechází automaticky při skončení nájmu, jedná se o dodání zboží k okamžiku jeho předání. Pokud přechod vlastnictví není automatický a je pouze jednou z možností nabízených nájemci, transakci je nutno posoudit jako poskytování služby.

 

Tím však dle názoru SDEU posuzování nekončí. Za finanční leasing (ve smyslu dodání zboží) je třeba považovat i smlouvy s opcí odkupu, pokud lze z finančních smluvních podmínek vyvodit, že využití opce se jeví jako jediná ekonomicky rozumná volba, kterou bude moci nájemce učinit, když je smlouva plněna až do konce. Jinými slovy:
 

  • pokud splátky placené v průběhu operativního leasingu odpovídají tržní hodnotě předmětu nájmu, a 
  • zákazník není povinen za využití opce ke koupi majetku zaplatit významnou částku, 

představuje taková nájemní smlouva dle názoru SDEU dodání zboží při předání předmětu nájmu a nikoli poskytování služeb.

 

Podle českého zákona o DPH musela dříve nájemní smlouva obsahovat přímo povinnost nájemce nabýt zboží, aby se tato smlouva kvalifikovala jako dodání zboží. V důsledku novelizace se legislativní text přiblížil evropské směrnici. Pro posouzení jako dodání zboží nyní postačuje, když je v nájemní smlouvě ujednáno, že vlastnické právo k užívanému zboží bude převedeno. Případné dopady rozsudku SDEU v kauze Mercedes Benz tak bude nutné posoudit případ od případu s přihlédnutím ke specifickým podmínkám konkrétního produktu.

Sdílet článek
LinkedIn
Webdesign