Zpět na výpis

Zákon o hromadných řízeních míří do Senátu

Zákon o hromadných řízeních prošel třetím čtením v Poslanecké sněmovně a čeká na schválení Senátem. Zákon má transponovat unijní směrnici a zajistit lepší ochranu kolektivních zájmů spotřebitelů ve sporech s podnikateli.

Rozsah využití hromadných řízení

Původně  předložený návrh zákona počítal s omezením využitelnosti hromadných řízení pouze na nároky spotřebitelů vůči podnikatelům. Jednalo se tak o minimum dle směrnice o zástupných žalobách na ochranu kolektivních zájmů spotřebitelů. Pozměňovací návrh však tuto možnost, poněkud nekoncepčně, poskytnul vedle spotřebitelů také tzv. mikropodnikům. Za ty budou považováni podnikatelé, kteří zaměstnávají méně než deset osob a jejichž roční obrat nebo bilanční suma roční rozvahy nepřesáhne 50 milionů korun.

Odměna žalobce

Zásadní změny oproti původnímu návrhu zákona doznala úprava maximální výše odměny žalobce v hromadném řízení. Tomu má být za jeho činnost přiznána odměna z vysouzeného plnění ve výši, která adekvátně pokryje jeho náklady a rizika. Výše této odměny byla od počátku předmětem sporů. I proto se v původní verzi návrhu zákona počítalo se dvěma variantami (5 % a 25 % z přisouzeného plnění), přičemž vláda nakonec schválila 5% variantu. Poslanecká sněmovna nakonec maximální odměnu žalobce zvýšila, a to na 16 %. Byl také zaveden strop odměny ve výši 2 500 000 Kč, byla-li stanovena paušálně. Objevují se však obavy, že příliš vysoká odměna může vést k tzv. spekulativním žalobám.

Dále poslanci do návrhu zákona přidali možnost soudu odměnu snížit. V situaci, kdy byla její výše stanovena procentem z přisouzeného plnění a toto plnění přesáhne částku 100 000 000 Kč, může soud i bez návrhu procentuální výši odměny snížit až o polovinu, pokud se tato výše vzhledem ke skutečné složitosti a délce hromadného řízení již nejeví jako přiměřená.

Přihlašovací režim

Hromadná řízení jsou v jiných členských státech vedena buď v přihlašovacím (opt-in) režimu, který požaduje aktivní přihlášení účastníků, nebo v režimu odhlašovacím (opt-out), v němž jsou účastníky všichni potenciální poškození, dokud se sami neodhlásí. V případě návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou však stále platí, že zákon volí cestu střídmějšího přihlašovacího režimu (opt-in). Neprošel ani návrh, aby účastníci, jejichž nárok nepřesáhne 3 000 Kč, byli přihlašováni v odhlašovacím režimu a v případě nezájmu o účast by se tak museli odhlásit. Snížil se ale počet přihlášených spotřebitelů (a mikropodniků) nezbytných pro vedení řízení, a to z 20 na 10.