Zpět na výpis

Zaměstnávání cizinců ze třetích zemí čekají další změny

Od 1. července 2024 dojde v zákoně o zaměstnanosti k poměrně významným změnám, které se dotknou cizinců ze zemí mimo Evropskou unii bez volného přístupu na trh práce. Novelizací projdou primárně procesy spojené s oznamováním volných pracovních míst a s testem trhu práce.

Test trhu práce

Zaměstnavatelé, kteří plánují obsadit pracovní místo cizincem bez volného přístupu na trh práce, jsou povinni nejprve oznámit volné pracovní místo příslušné krajské pobočce Úřadu práce ČR. Pracovní pozice pak standardně prochází tzv. testem trhu práce. Cílem tohoto postupu je zjistit, zda danou pozici nelze obsadit občanem ČR, EU, případně cizincem ze země mimo EU, který má volný přístup na trh práce. Test obvykle trvá 10 až 30 dnů a v jeho průběhu se na pozici nemohou hlásit uchazeči bez volného přístupu na trh práce. 

Od 1. července 2023 se zrušil test trhu práce u pracovních míst určených k obsazení držiteli modré karty – tedy cizinci s vysokou kvalifikací. U držitelů zaměstnaneckých karet ale test trhu práce zůstal, úřady práce jen získaly oprávnění test s ohledem na aktuální situaci na trhu práce zkrátit až na minimum 10 dnů. Nadále ale není možné, aby se cizinci bez volného přístupu na trh práce na tato místa hlásili a podávali své pobytové žádosti okamžitě.

V reakci na současnou situaci ministerstvo práce a sociálních věcí pravidla pro test trhu práce a proces ohlašování volných pracovních míst dále zmírňuje. Od letošního července bude, v závislosti na aktuálních podmínkách na trhu práce, možné od testu trhu práce upustit i v případě pracovních pozic obsaditelných držiteli zaměstnaneckých karet. 


Evidence volných pracovních míst

Další změny, které novela přinese, se dotknou evidence volných pracovních míst. Úřad práce bude nově vyřazovat neobsazená pracovní místa po šesti měsících ode dne jejich oznámení. Výjimkou budou pracovní místa, u kterých bude v dané době vedeno řízení o vydání pobytového oprávnění. Dále bude úřad práce oprávněn vyřazovat z evidence pracovní místa, u jejichž obsazení neposkytne zaměstnavatel úřadu potřebnou součinnost. 


Rozšíření kategorií osob s volným přístupem na trh práce

Velmi významnou změnou projde výčet výjimek z povinnosti disponovat povolením k zaměstnání nebo patřičným pobytovým oprávněním. Tyto výjimky vyjmenovává ustanovení zákona o zaměstnanosti, které bude nově doplněné o kategorii státních příslušníků zemí, jejichž seznam stanoví vláda svým nařízením. Fakticky tak bude vybraným státním příslušníkům udělen volný přístup na trh práce. Pravidla pro jejich zaměstnání tak budou v zásadě obdobná jako u občanů EU.


Oznamování vyslání pracovníka z jiného členského státu EU do ČR

Nové ustanovení zákona bude upravovat postup při oznamování vyslání zaměstnance zaměstnavatele usazeného v jiném státě EU do ČR za účelem poskytování služeb. Specifikuje formu i údaje, které musí zaměstnavatel ohlásit. Oznámení se v tomto případě bude nově zasílat Státnímu úřadu inspekce práce, nikoli úřadu práce. Významnou novinkou je povinnost poskytnout inspekci práce také dokumenty prokazující existenci pracovněprávního vztahu mezi pracovníkem a jeho zaměstnavatelem, a to v českém nebo slovenském jazyce.