Zpět na výpis

ZISIF a převod jmění na společníka jako přeměna podílového fondu

Začátkem srpna předložilo ministerstvo financí vládě návrh novely zákona o investičních společnostech a investičních fondech (ZISIF). Novela nově výslovně zakotvuje možnost sloučení kapitálové společnosti (a.s. nebo s.r.o.) s podílovým fondem.

 

Základní informace o návrhu novely jsme shrnuli již v zářijových Daňovkách.
 
Novela umožňuje převod jmění kapitálové společnosti do podílového fondu, pokud je přejímající podílový fond jediným společníkem kapitálové společnosti, která tak zaniká a převádí své jmění do jmění investičního fondu. Při tomto převodu nesmí být porušen statut přejímajícího podílového fondu a zároveň nesmí dojít k porušení zájmů podílníků přejímajícího podílového fondu.

O převodu jmění rozhoduje po předchozím vyjádření depozitáře přejímajícího podílového fondu statutární orgán obhospodařovatele přejímajícího podílového fondu, ledaže toto rozhodnutí patří do působnosti shromáždění podílníků přejímajícího podílového fondu.

Depozitář přejímajícího podílového fondu ve svém vyjádření uvádí, zda nebude v důsledku převodu jmění porušen statut podílového fondu.

 

Jak na projekt převodu jmění?

Projekt převodu jmění vypracovává administrátor fondu a zanikající kapitálová společnost. Podle návrhu novely musí obsahovat označení přejímajícího podílového fondu, jeho obhospodařovatele, administrátora a depozitáře, označení zanikající kapitálové společnosti, důvody pro převod jmění, pravděpodobné dopady převodu jmění na zájmy podílníků přejímajícího podílového fondu a rozhodný den převodu jmění. Samotný projekt převodu jmění pak vyžaduje formu notářského zápisu.

V případě přeměny fondů kolektivního investování požaduje návrh novely povolení ČNB, které má zajistit vyšší ochranu investorů. Povolení naopak není nutné při přeměně fondů kvalifikovaných investorů a při převodu jmění nemovitostní společnosti do přejímajícího podílového fondu kolektivního investování, který investuje do nemovitostí nebo účastí v nemovitostní společnosti.


 

Co se stane, když podmínky nebudou splněny?


Novela výslovně stanoví, že v případě nesplnění podmínek přípustnosti převodu jmění na podílový fond je takové právní jednání zdánlivé, tedy jako by se nikdy nestalo. Je proto nutné pečlivě posoudit, zda při převodu jmění jsou splněny veškeré zákonné požadavky. S vhodným nastavením procesu přeměny i přípravou související dokumentace vám proto rádi pomůžeme.