Změny v pracovnělékařských službách v době nouzového stavu

Vláda přijala krizové opatření o provádění periodických a dalších zdravotních prohlídek. Opatření obdobně jako na jaře především zavádí možnost využít ve stanovených případech čestné prohlášení či možnost neprovádět periodické prohlídky. Účinné je opatření od 19. října a platí po dobu nouzového stavu.

Jednou z hlavních změn, které krizové opatření přináší, je nahrazení vstupních pracovnělékařských prohlídek nových zaměstnanců čestným prohlášením. Vláda nařizuje pohlížet na čestné prohlášení jako na posouzení zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání podle zákona o specifických zdravotních službách, a to u: 

  • osob, jejichž pracovněprávní vztah vznikne ode dne vyhlášení opatření do ukončení nouzového stavu a 
  • jejich sjednaný druh práce je podle zákona o ochraně veřejného zdraví zařazen až na výjimky do kategorie první nebo druhé a 
  • dosud u nich nebyla provedena vstupní lékařská prohlídka.  

Obdobně se postupuje i u osob, jejichž pracovněprávní vztah vznikne ode dne vyhlášení opatření do ukončení nouzového stavu a které vykonávají činnosti epidemiologicky závažné. U těchto osob se čestným prohlášením nahrazuje zdravotní průkaz vydávaný podle zákona o ochraně veřejného zdraví.  

Čestné prohlášení je platné nejdéle do uplynutí 90 dnů ode dne následujícího po dni ukončení nouzového stavu. Vzor čestného prohlášení tvořící přílohu opatření je snadno dostupný např. na stránkách ministerstva zdravotnictví nebo Státní inspekce úřadu práce.  

Vláda současně uděluje výjimku z provádění periodických lékařských prohlídek podle vyhlášky o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče. Periodické lékařské prohlídky není třeba v době trvání tohoto nouzového stavu zajišťovat a provádět. 

Lékařské posudky, jejichž platnost skončí v době trvání nouzového stavu, se mají dle opatření považovat za nadále platné, a to i po ukončení nouzového stavu po dobu 90 nebo 30 dnů podle toho, zda lékařský posudek uváděl, že osoba je zdravotně způsobilá nebo zdravotně způsobilá s podmínkou. 

Opatření současně stanoví, jak mají poskytovatelé pracovnělékařských služeb postupovat po ukončení nouzového stavu. Opatřením chce vláda odlehčit vytíženým poskytovatelům zdravotních služeb v primární péči. Podle našich zkušeností se uleví i zaměstnavatelům, kdy obdobně jako na jaře vytíženost poskytovatelů komplikovala zejména nábor nových zaměstnanců.   

Sdílet článek