Zpět na výpis

Daňový balíček 2021

Poslanecká sněmovna schválila ve třetím čtení návrh novely daňových zákonů pro rok 2021 (sněmovní tisk 910). Nyní ho projedná Senát. Nejdůležitějšími změnami, které daňový balíček přináší v dani z příjmů, jsou zrušení superhrubé mzdy, zavedení progresivního zdanění fyzických osob na 15 % a 23 %, akcelerace daňových odpisů, změna zdanění diskontovaných dluhopisů, ale poměrně nečekaně i zavedení horní hranice pro osvobození příjmů z prodeje cenných papírů. Přinášíme shrnutí těch nejdůležitějších změn, které Poslanecká sněmovna schválila oproti původnímu návrhu.

Novela zavádí hodnotový limit pro osvobození příjmu z převodu cenného papíru, podílového fondu nebo kmenového listu při splnění tříletého (resp. u kmenových listů pětiletého) časového testu, a to ve výši 20 000 000 Kč. Ze znění přijatého pozměňovacího návrhu ovšem není jasné, které příjmy se budou tímto limitem testovat, zda příjmy za celé zdaňovací období, příjmy z jednoho prodeje nebo příjmy z prodeje jednoho cenného papíru.  

Schválen byl rovněž návrh rušící daňové odpisy nehmotného majetku. Znamená to návrat k systému, kdy za daňový náklad lze uznat účetní odpisy. Tato nová pravidla je přitom možné použít již pro nehmotný majetek pořízený v průběhu roku 2020. Další změnu představuje zvýšení limitu pro dlouhodobý hmotný majetek ze současných 40 na 80 tis. Kč. Schváleny byly rovněž mimořádné odpisy hmotného majetku. Více se dočtete zde.  

Dále poslanci schválili odklad zrušení osvobození úrokových příjmů nerezidentů z tzv. eurobondů, tj. dluhopisů vydávaných českými společnostmi nebo Českou republikou v zahraničí, o jeden rok. Zrušení osvobození se tedy bude týkat až eurobondů emitovaných po 31. prosinci 2021. Nové osvobození u government bondů z EU a EHP by mělo platit již od začátku roku 2021. Nová pravidla pro zdanění dluhopisů (zejména diskontovaných) zůstala oproti původnímu návrhu bez zásadnějších změn. 

Poslanci schválili i pozměňovací návrh na zrušení superhrubé mzdy a sedmiprocentního solidárního zvýšení daně. Zdanění by tak měly podléhat hrubé příjmy zaměstnanců bez navyšování o povinné pojistné zaměstnavatele. Novela zavádí dvě daňová pásma, první sazba daně ve výši 15 % by měla být uplatněna na příjmy do 48násobku průměrné mzdy a druhá sazba ve výši 23 % na příjmy převyšující tento limit (tj. cca 141 tis. Kč měsíčně). Podrobněji viz zářijové vydání našich Aktualit.  

Dle přechodných ustanovení se nový způsob výpočtu daně uplatní za celé zdaňovací období roku 2021, a to i v případě, že by novela nabyla účinnosti až v průběhu roku 2021. Zálohy na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za kalendářní měsíce roku 2021, které budou předcházet nabytí účinnosti novely, budou vypočteny ještě ze superhrubé mzdy dle původního znění zákona. Po konci roku v rámci ročního zúčtování mezd, případně v daňovém přiznání za rok 2021, by se nový způsob výpočtu aplikoval na celoroční příjmy. Případné přeplatky na dani za měsíce roku 2021 před účinností novely by tak zaměstnanci obdrželi až po konci roku.  

V důsledku zrušení superhrubé mzdy bude hrubá výše odměny za výkon funkce člena orgánu právnické osoby, který je považován za českého daňového nerezidenta, zdaňována pouze 15% srážkovou daní. 

V případě, že novela zákona nabude účinnosti až po 1. lednu 2021, budou mít poplatníci – fyzické osoby možnost volby, zda zdanění příjmů dosažených v roce 2021 vypočtou starým či novým způsobem. Pokud se poplatník rozhodne pro starý způsob, bude tak muset učinit podáním daňového přiznání. Změn dozná i základní daňová sleva na poplatníka, nově by měla vždy odpovídat průměrné mzdě platné za předminulý kalendářní rok. V současné situaci je základní sleva stanovena pevnou částkou v zákoně, a to na 24 840 Kč. Její výše se neměnila od roku 2008. V důsledku navázání částky na výši průměrné mzdy by v roce 2021 sleva činila 34 125 Kč. Daňový balíček zrušil i strop pro daňový bonus (doposud částka 60 300 Kč), který vzniká, pokud výše daňového zvýhodnění na dítě přesáhne daňovou povinnost daného roku.