Daňová uznatelnost úroků z akvizičního úvěru v rámci vnitroskupinové…

Městský soud v Praze se ztotožnil s pohledem správce daně, který zpochybnil daňovou uznatelnost úroků z akvizičního úvěru vzniklého „vnitroskupinovou“ restrukturalizací.

Je doměření daně kvůli účasti na podvodu na DPH důvodem pro neprominutí penále?

Pokud správce daně dojde k závěru, že se plátce DPH účastnil byť nepřímo podvodu na DPH (typicky tím, že přijal plnění zasažené tímto podvodem), odebere mu nárok na odpočet DPH. Toto DPH spolu s příslušenstvím (úroky z prodlení a penále) představuje…

SDEU: Plnění mezi zřizovatelem – členem DPH skupiny a zahraniční pobočkou podléhá DPH

Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) vydal dlouho očekávané rozhodnutí v případu Danske Bank (C‑812/19) a objasnil vztah mezi zahraniční pobočkou a jejím zřizovatelem, který je členem DPH skupiny. Šest a půl roku po rozsudku Skandia je tak jasné, že i…

SDEU řešil snížení základu DPH při poskytnutí nepřímého bonusu

Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) se v případu C-802/19 Firma Z vyjádřil k otázce, jak posuzovat nepřímé bonusy poskytované konečným zákazníkům v případě, že zboží bylo původně dodáno do jiného členského státu jako osvobozené plnění s nárokem na…

Lze odměnu za poskytnutí finančních prostředků prostřednictvím směnky osvobodit od…

Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) v rozsudku C ‑ 801/19 FRANCK rozhodl, že odměna za převod finančních prostředků poskytnutých faktoringovou společností na dlužníka je z pohledu DPH operací s cennými papíry, a tudíž osvobozena od DPH bez nároku na…

Francouzský soud nastínil nový koncept stálé provozovny pro digitální sektor

Rozhodnutí přináší zcela nový pohled na stálou provozovnu pro společnosti působící v digitálním sektoru. Inspirují se i ostatní členské státy EU?

NS dál zpřísňuje podmínky pro odstoupení od konkurenční doložky

Nedávné rozhodnutí Nejvyššího soudu (NS) znamená další zpřísnění pro zaměstnavatele, který se rozhodne odstoupit od konkurenční doložky sjednané se zaměstnancem. Podle něj je ujednání dávající zaměstnavateli možnost odstoupit od konkurenční doložky…

NSS k prokazování režijních nákladů na držbu podílu v dceřiné společnosti

Nejvyšší správní soud (NSS) uznává, že není jednoduché prokázat přesnou výši režijních nákladů souvisejících s držbou podílu v dceřiné společnosti. Toto praktické úskalí ovšem nic nemění na tom, že pokud se daňový subjekt chce vyhnout uplatnění…

NSS: jak posuzovat vznik stálé provozovny

Nejvyšší správní soud (NSS) popsal ve svém rozhodnutí dopad vybraných skutečností na vznik stálé provozovny zahraničního subjektu v ČR. Především poukázal na nutnost předložit ze strany správce daně dostatečný soubor důkazů, které její existenci…

Pozor na lhůtu pro podání dodatečného daňového přiznání

Nejvyšší správní soud (NSS) v nedávném rozhodnutí potvrdil, že u lhůty pro podání dodatečného daňového přiznání na nižší daňovou povinnost se jedná o subjektivní lhůtou propadnou. Jinými slovy, po uplynutí této lhůty již není možné dodatečné daňové…

Zamezení dvojího zdanění: NSS řešil dohodovací řízení mezi Českem a Německem

Nejvyšší správní soud (NSS) konstatoval, že soudu nepřísluší určit, že případná dohoda uzavřená s druhým smluvním státem dle smlouvy o zamezení dvojího zdanění je neplatná.

DPH uvedenou na daňovém dokladu za fiktivní plnění je nutno odvést

Nejvyšší správní soud (NSS) v případu 8 Afs 21/2014 – 30 korigoval výklad krajského soudu, který se týkal ustanovení § 108 odst. 4 písm. f) zákona o DPH. Toto ustanovení stanovuje, že osoba, která vystaví daňový doklad, na kterém uvede daň, je…