Jak načasovat odstoupení z funkce při zachování péče řádného hospodáře?

Podle Nejvyššího soudu (NS) mohou členové voleného orgánu obchodní korporace odstoupit z funkce, aniž by jim v tom korporace zabránila. Pokud tak ale učiní v době nevhodné pro korporaci, ponesou odpovědnost za újmu, kterou tím korporaci způsobí.…

Nečekaný rozsudek SDEU: uplatnění komisionářské struktury

Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) v rumunském rozsudku č. C-707/18 posuzoval případ, kdy kupující vlastním jménem a na vlastní náklady zajišťoval správní úkony nutné k uskutečnění prodeje pozemků. Bez ohledu na to, zda za ně prodávající zaplatil či…

Městský soud v Praze: Daňové přiznání na nižší daň nelze podat po uplynutí lhůty

Termín pro podání dodatečného daňového přiznání je stanoven do konce měsíce následujícího po měsíci, ve kterém se daňový subjekt dozvěděl, že příslušná daň nebyla stanovena správně. Bez ohledu na to, zda se podává na daň vyšší nebo nižší. Co se…

NS posuzoval porušení pracovních povinnosti zaměstnance banky

Nejvyšší soud (NS) potvrdil platnost okamžitého zrušení pracovního poměru zaměstnankyně, která působila jako pokladní v bance. Zcela v souladu se svojí dřívější rozhodovací praxí potvrdil, že na porušování povinností zaměstnanci bank je nutno…

Nekontrolujete ostatní jednatele? Pak spoluodpovídáte za škodu, kterou způsobí

Nejvyšší soud (NS) vysílá varovný vzkaz jednatelům – nekontrolujete-li své kolegy, dopouštíte se porušení povinnosti péče řádného hospodáře, a proto spoluodpovídáte za škodu, která by jinak nevznikla (popřípadě vznikla, ale v menším rozsahu).

Překvapivé rozhodnutí NSS v oblasti zdaňování příjmů z prodeje cenných papírů…

Nejvyšší správní soud (NSS) se vyjádřil k tomu, jak má fyzická osoba postupovat v případě určení daňového základu při prodeji cenných papírů v cizí měně (2 Afs. 4/2019 -38). Jeho závěr zní: zákon o daních z příjmů umožňuje poplatníkovi zvolit způsob…

NSS: Náhrada mzdy za dovolenou patří do odpočtu na výzkum a vývoj

Nejvyšší správní soud (NSS) se vyjádřil k hojně diskutované problematice zahrnutí náhrad mzdy za dovolenou do nákladů uplatněných v rámci odpočtu na výzkum a vývoj (rozsudek 1 Afs 429/2018). Závěr soudu zní: náhrady do odpočtu patří.

Finanční správa motivovala úředníky odměnou za doměřenou daň, NSS to zkritizoval

Nejvyšší správní soud (NSS) se vyjádřil k možné podjatosti zaměstnanců finančního úřadu, který daňovému subjektu doměřil daň za pochybení v oblasti odpočtu na podporu výzkumu a vývoje. Finanční správa totiž začátkem roku 2016 vydala pravidla pro…

Provozování bankomatů nelze osvobodit od DPH

Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) v případu Cardpoint (C-42/18) judikoval, že služby spočívající v uvádění bankomatů do provozu a zajišťování jejich chodu včetně vkládání peněz a instalace softwaru i hardwaru nepředstavují „operace týkající se…

SDEU: Německá srážková daň z dividend placených penzijním fondům je v rozporu s…

Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) nedávno vydal přelomový rozsudek týkající se německé srážkové daně z dividend vyplácených zahraničním penzijním fondům. Podle soudu tato srážková daň narušuje svobodu volného pohybu kapitálu a je tak neslučitelná s…

Porušení pravidel pro zastupování společnosti statutárním orgánem a jeho následky

V praxi se lze poměrně často setkat s případem, kdy podle zápisu v obchodním rejstříku mají za společnost jednat alespoň dva jednatelé, ale obchodní smlouvu podepíše jen jeden z nich. Je smlouva uzavřená takovým způsobem pro někoho závazná? A pokud…

Neoprávněné stažení firemních dat na flashdisk je zvlášť hrubým porušením povinností…

Nejvyšší soud se postavil na stranu zaměstnavatele, který okamžitě zrušil pracovní poměr se zaměstnancem, jenž si neoprávněně stáhnul 2,2 GB pracovních dat na svůj flashdisk. To je pro všechny zaměstnavatele dobrá zpráva, závěr ale nejde…