Z judikatury

NSS ke službám přijatým ze skupiny

Nejvyšší správní soud v rozsudku 10 Afs 93/2021–69 rozhodoval o daňové uznatelnosti nákladů, které společnost vynaložila na služby poskytované skupinou. Podle správce daně společnost nedoložila, jaké služby od skupiny obdržela, kdo konkrétně je…

NSS k výpočtu krátícího koeficientu u prodeje pozemku

Nejvyšší správní soud se zabýval případem vyloučení prodeje pozemku z výpočtu krátícího koeficientu. Daňový subjekt prodával pozemky, které považoval za dlouhodobý majetek a také tak o nich účtoval. Správce daně byl však názoru, že se jedná o…

SDEU k režimu DPH při prodeji nemovitosti

SDEU upřesnil v rozsudku C-239/22, že kritérium prvního obydlení odpovídá kritériu prvního užití nemovitosti jejím vlastníkem nebo nájemcem. Uplatnění DPH při prodeji nemovitosti pak závisí na tom, zda prodej nemovitosti generuje přidanou hodnotu.

Použití režimu přenesení daňové povinnosti u dodávek movitých věcí při poskytnutí…

Nejvyšší správní soud rozhodoval o správnosti použití režimu přenesení daňové povinnosti u modernizace mlékárny, kdy součástí byly i dodávky movitých věcí, které s mlékárnou funkčně souvisejí. Jádrem sporu byla otázka, zda lze na dodané movité věci…

Reklamní služby pod drobnohledem: příklady z nedávné judikatury

Prověřování daňové uznatelnosti nákladů na reklamní služby je u správců daně při kontrolách stále velmi populární. Přinášíme proto judikaturu z poslední doby, která by poplatníkům mohla naznačit, jaké dokumenty pro případnou kontrolu ze strany…

NSS k odpočtu DPH: kdo má právo nakládat se zbožím jako vlastník

Nejvyšší správní soud rozhodoval v případu nákupu a následného prodeje zboží, které zůstalo na skladě dodavatele zajišťujícího jeho další prodej na základě zmocnění. Jádrem sporu bylo, zda daňový subjekt získal právo nakládat se zbožím jako vlastník…

Na co si dát pozor při přípravě podkladů pro uplatnění odpočtu na podporu R&D

Ačkoli se může zdát, že v oblasti R&D zůstává legislativa beze změny, přístup uplatňovaný v minulých letech správce daně už v roce 2023 akceptovat nemusí. Judikáty z loňského roku ukázaly, že cíle, projektová dokumentace i hodnocení projektů musí…

Prokázání služeb od mateřské společnosti a zásada legitimního očekávání

Jak je robustní dokumentace služeb důležitá pro obhájení daňové uznatelnosti nákladů, připomenul Krajský soud v Brně ve svém nedávném rozsudku č.j. 30 Af 57/2021-76. Podstatou sporu byla situace, kdy daňový subjekt uplatnil v daňovém přiznání k dani…

Krajský soud k uznatelnosti úroků z akvizičního úvěru a ke zneužití práva

Krajský soud v Praze v rozsudku 55 Af 4/2020–137 posuzoval situaci společnosti, jež uplatňovala úroky z bankovního úvěru na nákup obchodního podílu v české společnosti, s kterou následně měla fúzovat sloučením. Úvěr poskytnulo nezávislé konsorcium…

SDEU zpochybnil transakci, která využila zjednodušení pro třístranný obchod

Evropský soudní dvůr rozhodoval v otázce použití zjednodušeného postupu pro třístranný obchod. Pokud doklady vystavené prostřední osobou v rámci daného režimu nejsou v souladu se Směrnicí o DPH, nelze jej na základě rozhodnutí soudu využít.

SDEU: Je nutné odvést DPH uvedenou na daňovém dokladu?

Soudní dvůr Evropské unie vyvrátil přesvědčení rakouského soudu, že daň je povinna odvést každá osoba, která ji na daňovém dokladu uvede. Pokud jsou příjemci služby pouze koneční spotřebitelé nemající nárok na odpočet DPH, chybně fakturovaná DPH…

Soud nám dal za pravdu: dluhopisy emitované prostřednictvím komisionářské smlouvy…

Soud dal za pravdu našemu daňově-litigačnímu týmu ve sporu, který se týkal aplikace pravidel nízké kapitalizace. Při použití testu je třeba mít na zřeteli ekonomickou podstatu úvěrového vztahu – emise dluhopisů nespojeným investorům na základě…