Vodítko k postupnému účtování výnosů u stavebních prací

Nejvyšší správní soud v nedávném rozsudku posuzoval způsob účtování výnosů u stavebních prací probíhajících na základě smlouvy o dílo. Je možné zahrnout dílčí fakturaci do výnosů na základě odsouhlasení provedených prací ze strany odběratele? Nebo…

NSS klade přísné požadavky na prokázání internetové reklamy

Nejvyšší správní soud pokračuje v přísném trendu ohledně prokázání uskutečnění reklamy, v tomto případě reklamy na internetu. Snímek obrazovky označil za jediný způsob, jak zachytit a prokázat uskutečnění reklamy, která probíhá výhradně online.…

SDEU: Nepřiměřeně vysoká cena není důvodem pro odmítnutí nároku na odpočet DPH

Soudní dvůr Evropské unie se v případu C-334/20 Amper Metal vyjádřil k otázce, zda má příjemce plnění nárok na odpočet v situaci, kdy je cena zaplacená za reklamní služby výrazně vyšší než cena obvyklá za obdobné služby.

Nárok na odpočet DPH a otázka skutečného dodavatele

Soudní dvůr Evropské unie rozhodoval v otázce předložené českým Nejvyšším správním soudem. Jednalo se o to, zda může být příjemci zdanitelného plnění přiznán nárok na odpočet DPH, přestože nebyl schopný řádně prokázat totožnost dodavatele uvedeného…

Rozšířený senát NSS rozhodne o lhůtě pro podání dodatečného daňového přiznání na…

Nejvyšší správní soud v nedávném rozsudku znovu posuzoval možnost podat dodatečné daňové přiznání v situaci, kdy došlo k uplynutí subjektivní lhůty. Co je důsledkem nedodržení subjektivní lhůty a zda je vůbec relevantní, pokud je v dodatečném…

NSS opět krotí správce daně v jeho snaze vybrat daň za každou cenu

Nejvyšší správní soud zveřejnil dlouho očekávaný rozsudek ve věci farmaceutické společnosti ELI LILLY ČR, s.r.o., která se týkala fakturace nákladů na marketing a distribuci. Společnost se jimi snažila dosáhnout minimální ziskovosti v souladu s…

Uplatnění časového testu při zdanění příjmů z prodeje původně družstevního bytu

Pokud zamýšlíte prodat byt, který byl družstevní, než jste se stali jeho vlastníky, dejte si pozor na počítání časového testu. Dobu členství v bytovém družstvu není možné zahrnout do časového testu pro získání nároku na osvobození příjmů z prodeje.

KS: Správce daně nesprávně uplatnil úpravu převodních cen na transakce mezi…

Krajský soud v Hradci Králově dal za pravdu daňovému subjektu ve sporu se správcem daně, který bez opory v zákoně část transakcí dané společnosti vůči třetím nezávislým subjektům označil za řízené transakce. Následně správce daně nesprávně doměřil…

Důkazní břemeno u přijaté reklamní služby daňový subjekt (znovu) neunesl

Nejvyšší správní soud rozhodl v neprospěch daňového subjektu a zamítl kasační stížnost týkající se sporu o odepření nároku na odpočet DPH u přijaté reklamní služby. Podle něj nemůže být nárok na odpočet DPH uplatněn, jestliže nebyl prokázán takový…

Ústavní soud: za přestávky v pohotovosti si zaměstnanci zaslouží mzdu

Ústavní soud se zastal hasiče z Ostravského letiště. Během přestávky v práci musel být hasič připraven zasáhnout do tří minut i na nejvzdálenějším místě letiště. Za tuto přestávku mu podle zaměstnavatele nenáležela mzda a přestávka se nezapočítávala…

Úrok z úroků v daňovém řízení

Nejvyšší správní soud v nedávném rozsudku potvrdil, že za pozdě přiznané a vyplacené úroky z neoprávněného jednání správce daně náleží daňovým subjektům kompenzace – opět v podobě úroku z neoprávněného jednání správce daně. Jeho roční výše do konce…

SDEU: podmínky k zamítnutí nároku na odpočet DPH v případě „fiktivního“ dodavatele…

Soudní dvůr Evropské unie rozhodoval o tom, zda může být příjemci zdanitelného plnění podléhajícímu režimu přenesení daňové povinnosti zamítnut nárok na odpočet DPH v případě, že je na faktuře uveden „fiktivní“ dodavatel.