Tuzemská úprava DPH je v rozporu se směrnicí EU

Ministerstvo financí připravuje novelizaci ustanovení, které upravuje nárok na osvobození od daně při vývozu a zbavuje ho podmínky propuštění zboží do příslušného celního režimu. Otázkou zůstává, jak se ministerstvo financí postaví k rozsudku, který…

Ústavní soud rozetnul spory o uplatnění rozhodčí doložky, zastal se spotřebitelů

Ústavní soud nedávno vydal dva významné nálezy, ve kterých se zabýval otázkou spotřebitelských úvěrů a rozhodčích doložek v úvěrových smlouvách. Obě rozhodnutí potvrzují současný trend, kdy se celá justiční soustava důsledně snaží vyvažovat…

Kde leží hranice loajality člena statutárního orgánu obchodní společnosti?

Nejvyšší soud se ve své judikatuře dlouhodobě věnuje otázce péče řádného hospodáře. Významnou složkou tohoto standardu je povinnost loajality. Toto obecné pravidlo předepisuje členovi voleného orgánu právnické osoby povinnost zachovávat věrnost …

Lhůta pro doplnění údajů u žádosti o vrácení daně není prekluzivní

Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) v případu Sea Chefs Cruise Services GmbH (C–133/18) rozhodl, že lhůta jednoho měsíce k poskytnutí doplňujících informací ve věci žádosti o vrácení daně není lhůtou prekluzivní. Co to pro žadatele o vrácení daně…

Cestující má nárok na kompenzaci i za zpoždění letu, který zajistil mimo území EU…

K možnosti získat kompenzaci za významně zpožděný let, který neprovozoval letecký dopravce se sídlem v EU, se vyjádřil Soudní dvůr Evropské unie v polovině července 2019. Pokud v rámci jediné rezervace učiněné u dopravce se sídlem v EU letí…

Je člen dozorčí rady nadace osobou povinnou k dani pro DPH?

Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) se minulý měsíc zaobíral otázkou, zda je člen dozorčí rady nadace osobou povinnou k dani pro účely DPH, či nikoli. V daném případě člen nejednal svým jménem ani na svůj účet či odpovědnost a nenesl ekonomické riziko…

Výše úroků ze zadržovaných nadměrných odpočtů po 1. lednu 2015 – díl první

Problematika kompenzace za nepřiměřeně dlouhé prověřování nadměrných odpočtů se opět dostala před Nejvyšší správní soud. Tentokrát se řešila výše úroků za období po 1. lednu 2015, kdy začal platit jednoprocentní úrok z daňového odpočtu. Podle soudu…

Soud vysvětil, jak to je s daňově (ne)uznatelnými náklady před rokem 2015

Městský soud v Praze nedávno rozhodoval (rozsudek č. j. 10Af 60/2018 – 46-53) o oprávněnosti použití ustanovení § 24 odst. 2 písm. zc) zákona o daních z příjmů ve zdaňovacích obdobích před rokem 2015. Znění tohoto ustanovení totiž bylo novelizováno…

Souhlas valné hromady při převodu či zastavení „části závodu“

Nejvyšší soud se přiklonil k formálně-materiálnímu pojetí pojmu „část závodu“. Specifikoval tak, kdy je k převodu nebo zastavení významné části závodu potřeba souhlas valné hromady.

SDEU: Tankovací karty slouží jako nástroj k financování

Soudní dvůr Evropské unie rozhodoval ve věci Vega International (C-235/18), jak zdaňovat nákup pohonných hmot dodaných dceřiným společnostem. S ohledem na povahu poskytované služby prostřednictvím tankovacích karet dospěl k závěru, že tato služba se…

Jak posoudit závislého zástupce při vzniku stálé provozovny

Nejvyšší správní soud (NSS) popsal klíčové definiční znaky nezávislého zástupce pro posouzení případů, zda zahraniční osobě vzniká na území ČR stálá provozovna. NSS mimo jiné konstatoval, že vhodným interpretačním vodítkem pro výklad smluv o…

SDEU: Nová interpretace předpisů EU o sociálním zabezpečení

Rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie (SDEU) v případu sociálního zabezpečení námořníků může mít dopad i na určování příslušnosti k předpisům sociálního zabezpečení u pracovníků s bydlištěm v EU, kteří pracují mimo ni, ale zaměstnávají je…