Přiznání nároku na odpočet v případě, že dodavatel neodvedl DPH na výstupu

V případu C-227/21 HA.EN. se Soudní dvůr Evropské unie zabýval otázkou, zda má příjemce plnění nárok na odpočet DPH, pokud věděl nebo vědět mohl, že poskytovatel plnění neodvede DPH na výstupu z důvodu nepříznivé finanční situace.

SDEU opět k uplatnění nároku na odpočet DPH u holdingových společností

Soudní dvůr Evropské unie rozhodoval, zda je holdingová společnost oprávněna uplatnit nárok na odpočet DPH u vstupů souvisejících se službami, které spočívají v poskytnutí příplatku společníka.

Při odpočtu na podporu R&D je třeba zvážit formu účtování nákladů

Při prokazování splnění podmínek pro daňový odpočet na podporu výzkumu a vývoje je podle Krajského soudu v Ostravě nutné, aby náklady vynaložené na realizaci projektů výzkumu a vývoje byly jako takové v souladu s účetními předpisy rovněž účtovány.

Můžete v rámci mechanismu opravy uplatnit odpočet DPH i po uplynutí prekluzivní…

Soudní dvůr Evropské unie v nizozemském případu společnosti X (C-194/21) konstatoval, že mechanismus opravy se nemá použít v případě, kdy osoba povinná k dani neuplatnila nárok na odpočet DPH a tohoto nároku pozbyla z důvodu uplynutí prekluzivní…

Může správce daně požadovat informace o pohybu vozidel z dopravních kamer?

Nejvyšší správní soud (NSS) potvrdil, že správce daně si může pro daňové účely vyžádat od Policie ČR informace o pohybu konkrétního motorového vozidla, které jsou zpracovávány v rámci Automatické kontroly vozidel.

Za jakých podmínek ručí jednatel za dluhy společnosti?

Koncem června vydal Nejvyšší soud (NS) rozsudek, v němž se věnoval podmínkám ručení jednatele za dluhy společnosti. Vyjádřil se také k vymáhání dluhu po jednateli v případě, že se nepodaří vymoci dlužnou částku přímo na společnosti.

Sporné otázky v uplatnění odpočtů z titulu R&D

Nejvyšší správní soud (NSS) vydal dne 22. června 2022 zajímavý rozsudek týkající se uplatnění odpočtů na výzkum a vývoj. Vyjádřil se ke dvěma sporným bodům: souběhu dotace a uplatnění odpočtu a také k nutnosti umožnit správci daně odnést si…

DPH při nesprávném určení intrakomunitárního dodání v řetězových obchodech

SDEU se v polském případu C-696/20 B. vyjádřil k otázce, zda je možné po plátci DPH, který se účastní řetězového obchodu, požadovat zaplacení DPH z dodání i pořízení zboží. Připomněl, že smyslem článku 41 směrnice o DPH je zaručit zdanění pořízení…

Měsíce nejistoty ukončeny: NS sjednotil výklad pojmu „nezabavitelná částka“

Na začátku letošního roku zákonodárce zcela výjimečně zvýšil pro rok 2022 částku normativních měsíčních nákladů na bydlení. Ty se aktualizují každoročně tak, aby korespondovaly s cenovou hladinou bydlení. Pro rok 2022 byly v reakci na stoupající…

NSS: o víkendech i svátcích se nedoručuje, ani fikcí

Nejvyšší správní soud rozhodl letitý spor: doručení fikcí do datové schránky může nastat jen v pracovní den. Pokud tedy 10 dnů ode dne dodání zásilky do datové schránky uplyne o víkendu či ve svátek, platí za doručenou až následující pracovní den.

NSS k prominutí úroků z prodlení

Nejvyšší správní soud se v rozsudku 4 Afs 311/2021-33 zabýval otázkou, zda je možné vyhovět žádosti daňového subjektu o prominutí úroku z prodlení, který vznikl v důsledku nesprávného uplatňování režimu DPH. Subjekt sám aktivně napravil chybu –…

Ručí člen statutárního orgánu za nezaplacené DPH?

Generální advokátka Juliane Kokott se v nedávné době zabývala otázkou, zda obecné solidární ručení statutárního orgánu spadá do působnosti směrnice o DPH (kvůli neschopnosti společnosti uhradit svůj dluh na DPH). Vyjádřila se také k tomu, jestli…