Z judikatury

Na co si dát pozor při přípravě podkladů pro uplatnění odpočtu na podporu R&D

Ačkoli se může zdát, že v oblasti R&D zůstává legislativa beze změny, přístup uplatňovaný v minulých letech správce daně už v roce 2023 akceptovat nemusí. Judikáty z loňského roku ukázaly, že cíle, projektová dokumentace i hodnocení projektů musí…

SDEU: Je nutné odvést DPH uvedenou na daňovém dokladu?

Soudní dvůr Evropské unie vyvrátil přesvědčení rakouského soudu, že daň je povinna odvést každá osoba, která ji na daňovém dokladu uvede. Pokud jsou příjemci služby pouze koneční spotřebitelé nemající nárok na odpočet DPH, chybně fakturovaná DPH…

Prokázání služeb od mateřské společnosti a zásada legitimního očekávání

Jak je robustní dokumentace služeb důležitá pro obhájení daňové uznatelnosti nákladů, připomenul Krajský soud v Brně ve svém nedávném rozsudku č.j. 30 Af 57/2021-76. Podstatou sporu byla situace, kdy daňový subjekt uplatnil v daňovém přiznání k dani…

Krajský soud k uznatelnosti úroků z akvizičního úvěru a ke zneužití práva

Krajský soud v Praze v rozsudku 55 Af 4/2020–137 posuzoval situaci společnosti, jež uplatňovala úroky z bankovního úvěru na nákup obchodního podílu v české společnosti, s kterou následně měla fúzovat sloučením. Úvěr poskytnulo nezávislé konsorcium…

SDEU zpochybnil transakci, která využila zjednodušení pro třístranný obchod

Evropský soudní dvůr rozhodoval v otázce použití zjednodušeného postupu pro třístranný obchod. Pokud doklady vystavené prostřední osobou v rámci daného režimu nejsou v souladu se Směrnicí o DPH, nelze jej na základě rozhodnutí soudu využít.

Soud nám dal za pravdu: dluhopisy emitované prostřednictvím komisionářské smlouvy…

Soud dal za pravdu našemu daňově-litigačnímu týmu ve sporu, který se týkal aplikace pravidel nízké kapitalizace. Při použití testu je třeba mít na zřeteli ekonomickou podstatu úvěrového vztahu – emise dluhopisů nespojeným investorům na základě…

SDEU k nároku na odpočet DPH v situaci, kdy se dodavatel vydával za jinou osobu

Soudní dvůr Evropské unie před nedávnem judikoval, že v případě účasti na podvodu ztrácí daňový subjekt nárok na odpočet DPH v plné výši, přestože samotná škoda (daňový únik) byla nižší.

NSS k prokázání totožnosti odběratele zboží z jiného členského státu

Nejvyšší správní soud položil Soudnímu dvoru EU předběžnou otázku, zda je možné odepřít nárok na osvobození od DPH při dodání zboží do jiného členského státu, pokud není prokázáno dodání konkrétnímu odběrateli. SDEU bude případ teprve posuzovat.

SDEU k určení místa plnění u služby poskytnuté v rámci řetězového podvodu na DPH

Místem plnění při poskytnutí emisních povolenek je podle základního pravidla místo příjemce služby. Účast na daňovém podvodu toto určení nijak neovlivní. Rozhodl tak SDEU v případě C-641/21 Climate Corporation Emissions Trading GmbH.

Peněžní příspěvek zaměstnanci na dovolenou je zdanitelný příjem

V nedávném rozhodnutí Nejvyšší správní soud potvrdil výklad státních orgánů ohledně toho, co lze považovat za nepeněžní plnění plynoucí zaměstnanci od zaměstnavatele. Rozsudek má dopad na osvobození plnění od daně z příjmů a od odvodů sociálního…

Zastřený právní úkon při výplatě dividend skutečnému vlastníkovi příjmu

Nejvyšší správní soud (NSS) se ve svém nedávném rozsudku zabýval situací výplaty podílu na zisku kyperské společnosti. Po posouzení celého kontextu předcházejících transakcí NSS konstatoval, že došlo k zastření skutečného stavu, a ztotožnil se se…

SDEU se vyjádřil ke zveřejňování informací o skutečných majitelích

Základem právní úpravy skutečných majitelů a jejich evidence je v členských státech Evropské unie tzv. směrnice AML. Podle ní mají být mimo jiné informace o skutečných majitelích na území členských států dostupné jakékoliv osobě z široké veřejnosti…