O příspěvek z Antiviru můžete přijít i kvůli formální chybě

Program Antivirus se považuje za jeden z nejúspěšnějších a nejlépe fungujících podpůrných programů, které vláda v době pandemie zavedla. Podle statistik zveřejněných ministerstvem práce a sociálních věcí ke konci prosince překonal počet podpořených firem 65 tisíc a celková výše podpory dosáhla bezmála 25 miliard korun. Někteří zaměstnavatelé ale bohužel zjišťují, že už vyplacenou podporu musí vrátit, a to přesto, že příspěvek žádným způsobem nezneužili a veškeré platby a odvody uhradili v zákonných lhůtách.

Program Antivirus je nastaven tak, že příspěvek se zaměstnavatelům poskytuje jako refundace už vzniklých mzdových výdajů. Zaměstnavatel nejprve musí zaměstnancům vyplatit náhrady mezd a uhradit zákonné odvody a až poté je oprávněn předložit vyúčtování, na jehož základě mu je příspěvek z programu Antivirus vyplacen. Skutečnost, že náhrady mezd a zákonné odvody uhradil před podáním vyúčtování, zaměstnavatel stvrzuje prostřednictvím čestného prohlášení, které je součástí vyúčtování.  

Zaměstnavatel se v dohodě o poskytnutí příspěvku z programu Antivirus, kterou uzavírá s úřadem práce, také zavazuje poskytnutý měsíční příspěvek vrátit v případě, že výplatu náhrady mezd a zákonných odvodů neprovede před poskytnutím příspěvku za příslušný měsíc.  

V rámci kontrol dodržování podmínek programu Antivirus zjistily úřady práce, že někteří zaměstnavatelé obdrželi příspěvek od úřadu dříve, než fakticky uhradili zákonné odvody. V souladu s podmínkami programu Antivirus a výše zmíněnou dohodou to znamená, že zaměstnavatelé musí za daný měsíc příspěvek vrátit, a to přesto, že odvody uhradili v řádném termínu, ve kterém je běžně hradí.  

Začátkem prosince vydalo ministerstvo k dané problematice tiskovou zprávu, ve které nepřipouští možnost prominutí vrácení příspěvku, a to ani v případech, kdy k úhradě zákonných odvodů došlo jen několik dní po vyplacení příspěvku. Shora uvedené chápeme tak, že vrácení příspěvku nelze prominout ani v případě, kdy za standardní situace by byly odvody uhrazeny včas. Navíc ministerstvo připomíná, že pokud zaměstnavatel příspěvek na výzvu nevrátí, jedná se o porušení rozpočtové kázně, které bude předáno k dalšímu řešení místně příslušnému finančnímu úřadu. 

Můžeme diskutovat o tom, zda uvedený postup nelze považovat za přepjatě formální a zda vrácení příspěvku by přece jen nemohlo být prominuto. Zejména v těch případech, kdy za standardní situace by odvody byly uhrazeny včas, a navíc v momentě, kdy kontrola pozdní úhradu odvodů zjistila, byly tyto již dávno uhrazeny. Nelze ovšem než doporučit vždy pečlivě prostudovat veškeré podmínky pro poskytování jakékoli dotace či příspěvku a pečlivě je dodržovat.   

Sdílet článek