Podávání žádostí dle programu Antivirus

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) dnes aktualizovalo manuál pro zaměstnavatele k programu Antivirus. Přibližuje v něm podmínky pro vznik a uplatnění nároku zaměstnavatele na příspěvky na úhradu některých mzdových výdajů.

MPSV v manuálu konstatuje, že je žádoucí kompenzovat zaměstnavatelům veškeré druhy překážek v práci, které vznikly v příčinné souvislosti s nákazou COVID-19 a mimořádnými opatřeními orgánů ochrany veřejného zdraví a krizových usnesení vlády. Kompenzace v sobě zahrnuje příspěvek na částečnou úhradu náhrady mzdy náležející zaměstnanci při dané překážce v práci a odpovídající částky pojistného na sociální zabezpečení a také příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojištění za zaměstnance i zaměstnavatele. Zaměstnavatelé mají mít nárok na částečnou kompenzaci těchto výdajů ve výši 80 %, resp. 60 % v závislosti na tom, zda zaměstnanec spadá pod režim A (nucené omezení provozu na základě krizového opatření a karanténa) nebo B (související hospodářské potíže) programu Antivirus. U jednoho zaměstnavatele může dojít ke kombinaci více druhů překážek v práci.

Požádat o úhradu výše popsaných výdajů mohou všichni zaměstnavatelé ve mzdové sféře, u kterých je alespoň jeden ze zaměstnanců v pracovním poměru, účastní se nemocenského a důchodového pojištění a zároveň spadá do podmínek režimu A nebo B programu Antivirus. Úřad práce České republiky (ÚP ČR), jako realizátor programu, bude prozatím přiznávat nároky vzniklé za období ode dne vyhlášení nouzového stavu, tj. od 12. března 2020 do konce dubna 2020. ÚP ČR příspěvek přizná pouze za předpokladu, že zaměstnavatel zaměstnancům náhrady mezd skutečně vyplatil a řádně z nich odvedl povinné odvody.

Další podmínkou pro přiznání příspěvku je, aby v době, kdy zaměstnavatel podává vyúčtování, dotčeným zaměstnancům nebyla dána výpověď, s výjimkou výpovědi pro porušení povinností zaměstnance podle § 52 písm. g) a h) zákoníku práce, ani aby nebyli ve výpovědní době. V případě agenturních zaměstnanců musí být navíc splněna podmínka, že pracovní poměr byl sjednán před dnem vyhlášení nouzového stavu, tzn. před 12. březnem, a bude trvat po celou dobu trvání programu Antivirus. Manuál současně upřesnil, že příspěvek nenáleží za zaměstnance pracující na základě některé z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.

Manuál uvádí i výčet příkladů, kdy příspěvek nenáleží. Jde například o situace, kdy je zaměstnavatel – žadatel v likvidaci, nebo v konkurzním řízení, obdržel jiný příspěvek od ÚP ČR nebo mu byla v období tří let před dnem podání žádosti uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle § 5 písm. e) bodu 3 zákona o zaměstnanosti (tj. umožnění výkonu práce cizince bez pobytového oprávnění).

Podání žádosti bude probíhat přes webovou aplikaci vytvořenou speciálně pro účely příspěvku. K podání žádosti bude zaměstnavatel potřebovat  datovou schránku nebo e-mail s uznávaným elektronickým podpisem. Po vyplnění žádosti se automaticky vygeneruje dohoda o poskytnutí příspěvku. Ta bude považována za uzavřenou ve chvíli, kdy bude podepsaná ÚP ČR a doručena zpět zaměstnavateli. Zaměstnavatel následně po uzávěrce mezd za příslušný kalendářní měsíc předloží ÚP ČR vyúčtování vyplacených náhrad mezd včetně povinných odvodů. ÚP ČR zašle elektronicky dotaz České správě sociálního zabezpečení, zda pracovníci, na které zaměstnavatel nárokuje příspěvek, jsou skutečně jeho zaměstnanci. Po ověření této skutečnosti vyplatí ÚP ČR příspěvek na účet zaměstnavatele. Za pravdivé a správné vyplnění údajů nese odpovědnost zaměstnavatel. Chybně vyplněné žádosti ÚP ČR vrátí k doplnění nebo opravě a budou stornovány.

Manuál upozorňuje, že dodržení pracovněprávních předpisů a podmínek pro vyplacení příspěvku bude podléhat plošným kontrolám ze strany příslušných úřadů, zejména ÚP ČR ve spolupráci se Státním úřadem inspekce práce (SUIP). Úmyslné zneužití příspěvku může být klasifikováno jako trestný čin. Porušení podmínek písemné dohody může vést k povinnosti příspěvek vrátit a zároveň může být předáno finančnímu úřadu pro podezření na porušení rozpočtové kázně. Současně může být také předmětem kontroly a případné sankce ze strany SUIP. Nicméně manuál zároveň upřesňuje, že případné chybné stanovení překážky v práci není porušením dohody o poskytnutí příspěvku, a nepovede tak k nutnosti ho vrátit, byla-li náhrady mzdy zaměstnanci skutečně vyplacena. Webová aplikace pro podávání přihlášek má být spuštěna 6. dubna.

Závěrem upozorňujeme, že manuál má pouze informativní charakter a MPSV ho průběžně aktualizuje. Situaci dále sledujeme a o změnách budeme informovat.

Sdílet článek